Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

bada.hb.se

Boråsakademiker 2011 - BADA - Högskolan i Borås

Resultatet pekar på att en stor andel har heltidsarbete (90 procent).

Jämfört med 2001-års studentgrupp (78 procent - heltid) är det en markant

ökning av heltidsarbete. En något mindre andel alumner arbetar

inom Västra Götalandsregionen jämfört mot 2001-års studentgrupp.

Regionen övriga Sverige ökar något. En orsak kan vara att HBs distansutbildningar

ökat i omfattning. Vid 2007-års studie var frågeställningen

”flervals och i matrisform” och var svår att analysera.

(Borås med omnejd (32 procent); Göteborgsområdet (21 procent) för

2011-års studie). Dessa två alternativ fanns inte med vid 2007-års studie

därav benämningen Västra Götalandsregionenen.

Tabell 2.13 Regioner som alumnerna med avslutad utbildning arbetar inom.

2005 respektive 2001-­‐års studentgrupp. Andel i procent.

2005 2001 Förändring

Västra Götalandsregionen 65,4 67,7 -­‐2,3

Övriga Sverige 30,4 27,1 +3,3

Utomlands 4,2 3,5 +0,7

Lönenivå

Frågeställningar rörande lönenivåer kunde alumnen avstå från att besvara.

Det som klart framgår är att alumner som tagit ut ett examensbevis

har ett högre löneläge, framförallt i lönespannet 21 000 – 29 000.

Figur 2.4 Diagrammet anger nuvarande lönenivå med eller utan uttaget

examensbevis. Andel i procent, som då relateras till respektive

undergrupps antal.

36 RAPPORT FRÅN CENTRUM FÖR LÄRANDE OCH UNDERVISNING

More magazines by this user
Similar magazines