Views
8 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Îngrijirea ºi

Îngrijirea ºi pãstrarea lentilelor • ªtergeþi suprafaþa lentilelor cu o pânzã moale, pentru a le curãþa : – dacã pe suprafaþa lentilelor existã amprente digitale ; – în spaþii foarte încãlzite sau cu umiditate crescutã ; – când lentilele sunt expuse la atmosferã salinã, spre exemplu pe malul mãrii. • Pãstraþi lentilele în locuri bine aerisite, fãrã praf ºi murdãrie. • Pentru a evita deteriorarea lor, curãþaþi periodic lentilele aºa cum este indicat mai sus. Se recomandã acþionarea camerei cel puþin o datã pe lunã pentru a o menþine în stare optimã de funcþionare mai mult timp. Pentru a încãrca bateria reîncãrcabilã preinstalatã la camera video Camera dvs. video conþine de la început ºi o baterie reîncãrcabilã cu scopul de a furniza energia necesarã pentru ca aparatul sã reþinã data, ora ºi alte reglaje, chiar ºi atunci când comutatorul POWER este pus în poziþia OFF (CHG). Aceastã baterie se încarcã automat câtã vreme camera este cuplatã la o prizã de perete prin intermediul adaptorului de reþea sau dacã este cuplat acumulatorul. Bateria reîncãrcabilã se va descãrca însã complet dupã circa 3 luni în care aparatul nu a fost deloc utilizat. Folosiþi camera dupã ce încãrcaþi aceastã baterie. Funcþionarea camerei nu va fi însã afectatã de descãrcarea bateriei reîncãrcabile atât timp cât nu înregistraþi data. x Proceduri : Conectaþi camera video la o prizã de perete folosind adaptorul de reþea furnizat ºi lãsaþi-o cu comutatorul POWER în poziþia OFF (CHG) mai mult de 24 de ore. În legãturã cu mãrcile • “Handycam” ºi simbolul sunt mãrci înregistrate de comerþ ale Sony Corporation. •“Memory Stick”, ,“Memory Stick Duo”, “ ”, “Memory Stick PRO Duo”, “ ”, “MagicGate”, “ ”, “MagicGate Memory Stick”, “MagicGate Memory Stick Duo” sunt mãrci ale Sony Corporation. • “InfoLITHIUM” este marcã de comerþ a Sony Corporation. • Siglele DVD-R, DVD+R DL, DVD-RW ºi DVD+RW sunt mãrci comerciale • Dolby ºi simbolul dublu-D sunt mãrci de comerþ ale Dolby Laboratories. • Dolby Digital 5,1 Creator este marcã de comerþ a Dolby Laboratories. • Microsoft, Windows ºi Windows Media sunt mãrci de comerþ înregistrate sau mãrci comerciale ale Microsoft Corporation din Statele Unite ºi din alte þãri. • Macintosh ºi sistemul de operare Mac OS sunt mãrci de comerþ ale Apple Computer, Inc., înregistrate în S.U.A. ºi în alte þãri. • Intel, Intel Core ºi Pentium sunt mãrci înregistrate sau comerciale ale Intel Corporation sau ale sucursalelor sale din Statele Unite sau din alte þãri. • Adobe, sigla Adobe ºi Adobe Acrobat sunt mãrci înregistrate ale Adobe Systems Incorporated în S.U.A. ºi/sau în alte þãri. Toate denumirile produselor menþionate în acest manual sunt, în general, mãrci înregistrate sau mãrci comerciale ale companiilor respective. În acest manual nu vor apãrea însã, în fiecare caz, marcajele sau ®. 116

Note legate de licenþã ESTE ÎN MOD EXPRES INTERZISÃ ORICE ALTÃ UTILIZARE A ACESTUI PRODUS ÎN AFARA CELEI ÎN SCOP PERSONAL, CARE FOLOSEªTE INFORMAÞII LEGATE DE STANDARDUL MPEG-2 PENTRU CODARE VIDEO, FÃRÃ A FI ÎN POSESIA UNEI LICENÞE PENTRU PATENTELE DIN PORTOFOLIUL MPEG-2, LICENÞÃ CARE POATE FI ACHIZIÞIONATÃ DE LA MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206. Pentru a vedea un document PDF, vã este necesarã aplicaþia Adobe Reader. În cazul în care aceasta nu este instalatã pe calculatorul dvs., o puteþi prelua de pe pagina de internet Adobe Systems : http://www.adobe.com/ Aplicaþiile software “C Library”, “Expat”, “zlib” ºi “libjpeg” sunt furnizate împreunã cu camera dvs. video. Vã punem la dispoziþie aceste aplicaþii software în baza unor acorduri de licenþã cu proprietarii drepturilor de autor. La cererea acestora, avem obligaþia sã vã aducem la cunoºtinþã urmãtoarele informaþii. Vã rugãm sã citiþi cele mai jos. Citiþi “License1.pdf” din directorul “License” de pe CD-ROM. Veþi gãsi licenþele (în limba englezã) pentru “C Library”, “Expat”, “zlib” ºi “libjpeg”. Despre software GNU GPL/ LGPL Aplicaþiile software care sunt eligibile pentru GNU (General Public License), în continuare denumite “GPL” sau GNU (Lesser General Public License), denumite în continuare “LGPL”, sunt incluse în camera video. Prezenta vã informeazã cã aveþi dreptul de a accesa, de a modifica ºi de a redistribui codul sursã al acestor programe software în condiþiile stabilite pentru furnizarea GPL / LGPL. Codul sursã se gãseºte pe internet. Pentru a îl prelua, duceþi-vã la adresa indicatã mai jos ºi selectaþi HDR-UX1 / HDR-SR1 : http://www.sony.net/Products/Linux/ Ar fi de preferat sã nu ne contactaþi pentru chestiuni legate de codul sursã. Citiþi “license2.pdf” din directorul “License” de pe CD-ROM. Veþi gãsi licenþele (în limba englezã) pentru software-ul “GPL” ºi “LGPL”. 117