Views
8 months ago

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR82E - DCR-SR82E Mode d'emploi Roumain

Montaj Categoria (OTHERS

Montaj Categoria (OTHERS – Altele) Aceastã categorie vã permite sã editaþi imagini sau sã imprimaþi fotografii, precum ºi sã conectaþi camera dumneavoastrã la un calculator personal. ªtergerea imaginilor Puteþi ºterge imagini înregistrate pe un hard disk sau pe “Memory Stick Duo” folosind camera dumneavoastrã video. b Notã • Nu puteþi recupera imaginile odatã ce au fost ºterse. Categoria (OTHERS - altele) Lista elementelor DELETE (ºtergere) Puteþi ºterge imaginile de pe un hard disk sau de pe “Memory Stick Duo” (pag. 38). EDIT (montaj) Puteþi realiza montaje ale imaginilor pe un hard disk sau pe “Memory Stick Duo” (pag. 40, 41). PLAYLIST EDIT (editarea listei de redare) Puteþi crea ºi realiza montaje într-o listã de redare (pag. 42). PRINT (imprimare) Puteþi imprima fotografii cu ajutorul unei imprimante PictBridge (pag. 46). COMPUTER (calculator) Puteþi conecta camera dvs. video la un calculator (pag. 73). z Observaþii • Puteþi selecta pânã la 100 de imagini simultan. • Puteþi ºterge imagini din interfaþa de redare selectând (OPTION) T clapeta T [DELETE]. ªtergerea filmelor de pe hard disk Puteþi elibera spaþiu pe hard disk ºtergând datele imaginilor înregistrate de pe camera dumneavoastrã video. Puteþi afla cât spaþiu liber existã pe hard diskul camerei cu ajutorul opþiunii [ INFO] (pag. 50). b Note • Datele importante ar trebui stocate pe un suport media extern (pag. 37). • Nu încercaþi sã ºtergeþi fiºierele de pe hard diskul camerei folosind un calculator. 1 În meniul (HOME), atingeþi (OTHERS) T [DELETE]. 2 Atingeþi [ DELETE]. 3 Atingeþi [ DELETE] (filme) sau [ DELETE] (fotografii), în funcþie de tipul de imagine pe care vreþi sã o ºtergeþi. 38

4 Atingeþi imaginea care vreþi sã fie ºtearsã. Scena selectatã este marcatã cu . Apãsaþi ºi menþineþi apãsatã imaginea de pe ecranul LCD pentru a o confirma. Atingeþi pentru a reveni la interfaþa precedentã. 5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK]. Pentru a ºterge simultan toate filmele ºi fotografiile La pasul 3, atingeþi [ DELETE ALL] sau [ DELETE ALL] T [YES] T [YES] T [OK]. Pentru a ºterge simultan toate filmele sau fotografiile înregistrate în aceeaºi zi 1 În meniul (HOME), atingeþi (OTHERS) T [DELETE] T [ DELETE]. 2 Atingeþi [ DELETE by date] (ºtergere dupã datã) sau [ DELETE by date]. Datele la care au fost înregistrate imaginile sunt afiºate pe ecran. 4 Atingeþi butonul [OK] cât timp este activã data de înregistrare selectatã. Imaginile înregistrate la data selectatã sunt afiºate pe ecran. Atingeþi imaginea de pe ecran pentru a o confirma, apoi atingeþi pentru a reveni la interfaþa precedentã. 5 Atingeþi [OK] T [YES] T [OK]. b Note • Nu demontaþi acumulatorul sau adaptorul de reþea de la camera video în timpul realizãrii de montaje. Poate fi deteriorat discul. • Dacã filmul ºters este inclus în Lista de redare (pag. 42), filmul este ºters ºi din lista de redare. z Observaþii • Pentru a ºterge toate imaginile înregistrate pe hard disk ºi a recupera întreaga capacitate a acestuia, formataþi hard diskul (pag. 49). • Imaginile înregistrate cu aceastã camerã video ºi stocate pe hard disk sunt denumite “imagini originale”. ªtergerea fotografiilor de pe “Memory Stick Duo” Pentru a ºterge imagini de pe un “Memory Stick Duo”, introduceþi cardul în camerã înainte de a efectua operaþia. 1 În meniul (HOME), atingeþi (OTHERS) T [DELETE]. 2 Atingeþi [ DELETE]. Butonul precedent / urmãtor 3 Atingeþi [ DELETE]. 3 Atingeþi butonul Datã precedentã / urmãtoare pentru a selecta data la care a fost înregistratã imaginea doritã. continuã... 39