Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Kaip iš naujo nustatyti

Kaip iš naujo nustatyti įvesties mygtukus TV INPUT 2 – TV ?/1 ?/1 1 Laikydami nuspaudę 2 – paspauskite ir laikykite nuspaudę ?/1, tada paspauskite mygtuką TV INPUT. 2 Atleiskite visus mygtukus. Įvesties mygtukų numatytieji nustatymai nustatyti iš naujo. Papildoma informacija Atsargumo priemonės Sauga Jei į korpusą patektų koks nors daiktas arba skysčio, atjunkite imtuvą ir prieš toliau eksploatuodami duokite jį patikrinti kvalifikuotiems darbuotojams. Maitinimo šaltiniai • Prieš naudodami imtuvą patikrinkite, ar darbinė įtampa atitinka vietinio maitinimo tiekimo šaltinio įtampą. Darbinė įtampa nurodyta prie užpakalinės imtuvo pusės pritvirtintoje etiketėje. • Įrenginys nėra atjungtas nuo kintamosios srovės šaltinio (maitinimo tinklo), kol yra įjungtas į elektros lizdą, net jei yra išjungtas. • Jei imtuvo neketinate naudoti ilgą laiką, išjunkite jį iš sieninio elektros lizdo. Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) atjunkite ištraukdami kištuką, niekada netraukite už laido. • (Tik JAV ir Kanadai skirti modeliai) Dėl saugos vienas iš kištuko kontaktų yra platesnis už kitą. Į sieninį elektros lizdą jį galima įkišti tik vieną kryptimi. Jei nepavyksta iki galo įkišti kištuko į elektros lizdą, susisiekite su pardavėju. • Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti tik reikalavimus atitinkančioje taisykloje. Įkaitimas Veikdamas imtuvas įkaista, bet tai nėra veikimo sutrikimas. Jei nuolat naudosite imtuvą nustatę didelį garsumą, korpuso viršus, šonai ir apačia gerokai įkais. Kad nenusidegintumėte, nelieskite korpuso. 100 LT

Vieta • Imtuvą laikykite tinkamai vėdinamoje vietoje, kad jis neperkaistų ir būtų ilgiau tinkamas naudoti. • Nelaikykite imtuvo šalia karščio šaltinių arba tiesioginių saulės spindulių apšviestose vietose, taip pat ten, kur daug dulkių ar galimas mechaninis poveikis. • Ant korpuso nedėkite daiktų, galinčių uždengti vėdinimo angas ir sutrikdyti veikimą. • Nedėkite imtuvo šalia kitos įrangos, pvz., TV, VCR arba magnetofono. (Jei imtuvas naudojamas su TV, VCR arba magnetofonu ir yra šalia šios įrangos, gali atsirasti triukšmo arba pablogėti vaizdo kokybė. Tokios trikties tikimybė ypač didelė naudojant vidaus anteną. Todėl rekomenduojame naudoti lauko anteną.) • Ant specialiai paruoštų (vaškuotų, alyvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių imtuvą dėkite atsargiai, nes gali atsirasti dėmių arba pakisti paviršių spalva. Naudojimas Prieš prijungdami kitą įrangą, imtuvą išjunkite ir atjunkite. Valymas Korpusą, skydelį ir valdymo rankenėles valykite minkštu audiniu, šiek tiek sudrėkintu švelniu valikliu. Nenaudokite jokios šiurkščios šluostės, valymo miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino. Nesklandumų šalinimas Jei naudojant imtuvą iškiltų kuri nors iš toliau nurodytų problemų, ją spręskite pasitelkdami šį nesklandumų šalinimo vadovą. Jei kurios nors problemos pašalinti nepavyksta, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją. Įsidėmėkite, kad, jei techninės priežiūros specialistai taisydami pakeis tam tikras dalis, jie gali jas pasilikti. Maitinimas Imtuvas automatiškai išjungiamas. • „Auto Standby“ nustatytas į „On“ (91 psl.). • Veikia išjungimo laikmačio funkcija (14 psl.). • Veikia PROTECTOR (111 psl.). Indikatorius ?/1 (įjungta / budėjimo režimas) greitai mirksi. • Atnaujinant programinę įrangą įvyko klaida. Atjunkite, tada vėl prijunkite maitinimo laidą. Imtuvas bandys atnaujinti programinę įrangą. Jei indikatorius toliau greitai mirksi, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją. Vaizdas Papildoma informacija TV ekrane vaizdas nerodomas. • Įvesties mygtukais pasirinkite tinkamą įvestį. • Nustatykite, kad TV veiktų tinkamos įvesties režimu. • Patraukite garso įrangą nuo TV. • Įsitikinkite, kad kabeliai tinkamai ir tvirtai prijungti prie įrangos. • Kai kurią atkūrimo įrangą gali reikėti nustatyti. Žr. prie kiekvieno įrenginio pridėtą naudojimo instrukciją. 101 LT