Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lituano

x Fast View Leidžia

x Fast View Leidžia nustatyti „Fast View“ valdymą. Ši greito HDMI perjungimo funkcija palaiko visas HDMI įvestis. • Auto: galite pasirinkti HDMI įvestį greičiau nei įprastą parinktį. • Off: „Fast View“ ir HDMI peržiūros funkcijos negalimos. Meniu „Input Settings“ Galite reguliuoti imtuvo ir kitos įrangos jungčių nustatymus. x Input Mode Leidžia pataisyti garso įvesties režimą, kai įrangą prijungiate ir prie skaitmeninės, ir prie analoginės garso įvesties lizdų. Išsamią informaciją žr. „Skaitmeninio ir analoginio garso perjungimas (INPUT MODE)“ (78 psl.). x Input Edit Galima nustatyti toliau nurodytus elementus kiekvienam įvesties šaltiniui. • Watch: įvesties šaltinis rodomas „Watch“ meniu. • Listen: įvesties šaltinis rodomas „Listen“ meniu. • Watch+Listen: įvesties šaltinis rodomas ir „Watch“, ir „Listen“ meniu. x Audio Input Assign Galima kiekvienam garso įvesties šaltiniui priskirti atskirą įvesties lizdą (-us). Išsamią informaciją žr. „Kaip naudoti kitus garso įvesties lizdus („Audio Input Assign“)“ (78 psl.). x Name In Leidžia nustatyti, koks pavadinimas rodomas „Watch/Listen“ meniu. Galite įvesti įvesčių pavadinimus iki 8 ženklų ir nustatyti, kad jie būtų rodomi. Kai įrangos pavadinimai rodomi ekrane, ją lengviau atpažinti nei pagal lizdus. 1 Pasirinkite „Name In“, tada paspauskite . 2 Pasirinkite įvestį, kurios pavadinimą norite įvesti, ir paspauskite . 3 Kelis kartus paspausdami V/v pasirinkite ženklą, tada paspauskite b. Žymeklį galite perkelti pirmyn arba atgal spausdami B / b. 4 Norėdami įvesti vieną ženklą po kito pakartokite 3 veiksmą, tada paspauskite . Įvestas pavadinimas užregistruojamas. Meniu „Network Settings“ Galite reguliuoti tinklo nustatymus. Meniu „Network Settings“ pasiekiamas tik tada, kai pasirinkta pagrindinio tinklo arba SEN funkcija. x Internet Settings Galima nustatyti tinklo nustatymus. Išsamią informaciją žr. „Kaip sukonfigūruoti imtuvo tinklo nustatymus“ (35 psl.). •Wired Setup • Wireless Setup x Information Galite patikrinti tinklo informaciją. 1 Pasirinkite „Information“, tada paspauskite . 2 Pasirinkite nustatymų elementą, kurį norite patikrinti, tada paspauskite . TV ekrane rodoma esamo nustatymo informacija. Galite patikrinti „Physical Connection“, „SSID“, „Security Settings“, „IP Address Setting“, „IP Address“, „Subnet Mask“, „Default Gateway“, „DNS Settings“, „Primary DNS“, „Secondary DNS“ ir „MAC Address“ nustatymus*. * Per sąranką nustatomi elementai skiriasi priklausomai nuo tinklo aplinkos ir ryšio tipo. 90 LT

x PARTY STREAMING Galite nustatyti imtuvą, kad būtų naudojamasi funkcija PARTY STREAMING. 1 Pasirinkite PARTY STREAMING, tada paspauskite . 2 Pasirinkite „On“ arba „Off“ ir paspauskite . • On: kiti pagrindinio tinklo įrenginiai gali aptikti imtuvą. Imtuvas gali įjungti arba išjungti funkciją PARTY, taip pat prisijungti arba išeiti iš PARTY. • Off: kiti pagrindinio tinklo įrenginiai gali aptikti imtuvą, tačiau imtuvas negali įjungti arba išjungti funkcijos PARTY, taip pat negali prisijungti arba išeiti iš PARTY. x Device Name Galite imtuvui priskirti įrenginio pavadinimą iki 30 simbolių ilgio, kad jį lengvai atpažintų kiti pagrindinio tinklo įrenginiai. Kaip priskirti įrenginio pavadinimą 1 Pasirinkite „Device Name“ ir paspauskite . 2 Paspauskite , kad pasirinktumėte esamą įrenginio pavadinimą. 3 Nuspauskite SHIFT, tada spauskite skaitinius / tekstinius mygtukus ir įveskite įrenginio pavadinimą. 4 Paspauskite . Patarimas Numatytasis įrenginio pavadinimas yra „STR-DN840 ******“. „******“ yra imtuvo MAC adreso paskutiniai 6skaitmenys. x Network Standby Kai „Network Standby“ režimas nustatytas į „On“, imtuvą visada galima prijungti ir valdyti per tinklą. 1 Pasirinkite „Network Standby“ ir paspauskite . 2 Pasirinkite „On“ arba „Off“ ir paspauskite . • On: tinklo funkcija veikia ir tada, kai imtuvas veikia budėjimo režimu, valdant per tinklą operacijos tęsiamos. • Off: tinklo funkcija išjungiama, kai imtuvas veikia budėjimo režimu. Imtuvui reikia daugiau laiko veikimui atnaujinti, kai jis vėl įjungiamas. Pastaba Kai imtuvas veikia budėjimo režimu ir jei „Network Standby“ nustatyta į „On“, priekiniame skydelyje esantis indikatorius ?/1 (įjungtas / budėjimo režimas) dega geltona spalva. Meniu „System Settings“ Galite reguliuoti imtuvo nustatymus. x Language Galima pasirinkti ekrano pranešimų kalbą. •Anglų •Prancūzų •Vokiečių •Ispanų x Auto Standby Galite nustatyti, kad imtuvas būtų automatiškai perjungiamas į budėjimo režimą, kai jis nenaudojamas arba kai į jį neįvedamas signalas. • On: perjungiama į budėjimo būseną po maždaug 20 minučių. • Off: neperjungiama į budėjimo režimą. Pastabos • Ši funkcija neveikia toliau nurodytais atvejais. – Pasirinkta įvestis „FM TUNER“, „AM TUNER“, „USB“, „HOME NETWORK“ arba „SEN“. – Įjungta funkcija „AirPlay“ arba PARTY STREAMING. – Imtuvo programinė įranga atnaujinama. • Jei naudojate automatinio budėjimo režimo ir išjungimo laikmačio funkcijas vienu metu, išjungimo laikmačiui teikiama pirmenybė. Kaip reguliuoti nustatymus 91 LT