Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Lettone

• Pārbaudiet bezvadu

• Pārbaudiet bezvadu lokālā tīkla maršrutētāja/piekļuves punkta iestatījumus un vēlreiz veiciet iestatīšanu. Detalizētu informāciju par ierīču iestatījumiem skatiet ierīču lietošanas instrukcijās. • Pārliecinieties, vai izmantojat bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju/piekļuves punktu. • Bezvadu tīklu ietekmē elektromagnētiskais starojums, ko rada mikroviļņu krāsnis un citas ierīces. Pārvietojiet ierīci tālāk no šīm ierīcēm. • Pārliecinieties, vai bezvadu lokālā tīkla maršrutētājs/piekļuves punkts ir ieslēgts. Uztvērēja darbību nevar vadīt, izmantojot TV SideView ierīci. • Pēc uztvērēja ieslēgšanas tam var būt nepieciešams ilgs laiks, lai izveidotu savienojumu ar tīklu. Mazliet uzgaidiet un vēlreiz mēģiniet izmantot TV SideView. • Pārliecinieties, vai izvēlnē Network Settings ir iestatīta Network Standby vērtība On, lai TV SideView varētu izmantot uzreiz pēc uztvērēja ieslēgšanas. Nevar izvēlēties izvēlni Network Settings. • Pēc uztvērēja ieslēgšanas mazliet uzgaidiet un vēlreiz mēģiniet izvēlēties izvēlni Network Settings. Mājas tīkls Nevar izveidot savienojumu ar tīklu. • Pārliecinieties, vai bezvadu lokālā tīkla maršrutētājs/piekļuves punkts ir ieslēgts. • Pārliecinieties, vai serveris ir ieslēgts. • Iespējams, nav pareizi uztvērēja tīkla iestatījumi. Pārbaudiet tīkla statusu. Sk. Information un, veicot 2. darbību, izvēlieties Physical Connection (90. lpp.). Ja tiek rādīts Connection Fail, vēlreiz iestatiet tīkla savienojumu (55. lpp.). • Serveris var būt nestabils. Restartējiet to. • Pārliecinieties, vai pareizi izveidots uztvērēja un servera savienojums ar bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju/ piekļuves punktu. • Pārliecinieties, vai serveris ir iestatīts pareizi (55. lpp.). Pārliecinieties, vai uztvērējs ir reģistrēts serverī un vai ir atļauta mūzikas straumēšana no servera. • Ja sistēmas savienojums ir izveidots, izmantojot bezvadu tīklu, savstarpēji tuviniet uztvērēju un bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju/piekļuves punktu. • Ja datorā ir aktīva funkcija ICF (Internet Connection Firewall — interneta savienojuma ugunsmūris), tā var neļaut izveidot uztvērēja savienojumu ar datoru (tikai tad, ja dators tiek izmantots kā serveris). Iespējams, jāmaina ugunsmūra iestatījumi, lai atļautu uztvērējam veidot savienojumu. (Detalizētu informāciju par ugunsmūra iestatījumu mainīšanu skatiet datora komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.) • Ja inicializējāt uztvērēju vai serverī veicāt sistēmas atkopšanu, vēlreiz veiciet tīkla iestatīšanu (55. lpp.). Serveris (piemēram, dators) netiek rādīts serveru sarakstā. (TV ekrānā tiek rādīts No Server.) • Iespējams, šo uztvērēju ieslēdzāt, pirms ieslēdzāt serveri. Atsvaidziniet serveru sarakstu (60. lpp.). • Pārliecinieties, vai bezvadu lokālā tīkla maršrutētājs/piekļuves punkts ir ieslēgts. • Pārliecinieties, vai serveris ir ieslēgts. • Pārliecinieties, vai serveris ir iestatīts pareizi (55. lpp.). Pārliecinieties, vai uztvērējs ir reģistrēts serverī un vai ir atļauta mūzikas straumēšana no servera. • Pārliecinieties, vai pareizi izveidots uztvērēja un servera savienojums ar bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju/ piekļuves punktu. Pārbaudiet tīkla iestatījumu informāciju (90. lpp.). 106 LV

• Skatiet bezvadu lokālā tīkla maršrutētāja/piekļuves punkta lietošanas instrukcijas un pārbaudiet multiraides iestatījumu. Ja bezvadu lokālā tīkla maršrutētāja/piekļuves punkta ir aktivizēts multiraides iestatījums, deaktivizējiet to. Nevar normāli atskaņot audio datus. • Atlasīta atskaņošana jauktā secībā. Vairākkārt nospiediet SHUFFLE, līdz pazūd SHUF. Atskaņošana nesākas, vai nenotiek automātiska pāriešana uz nākamo ierakstu vai failu. • Pārliecinieties, vai audio fails, kuru mēģināt atskaņot, ir formātā, ko atbalsta šis uztvērējs (61. lpp.). • WMA failus ar DRM autortiesību aizsardzību nevar atskaņot. Kā pārbaudīt WMA faila autortiesību aizsardzību, sk. 63. lpp. Atskaņošanas laikā notiek skaņas izlaišana. • Iespējams, ka ir pārāk mazs jūsu bezvadu lokālā tīkla joslas platums. Savstarpēji tuviniet uztvērēju un bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju/ piekļuves punktu tā, lai starp tiem nebūtu šķēršļu. • Ja kā serveri izmantojat datoru, iespējams, datorā darbojas daudzas lietojumprogrammas. Ja datorā ir aktīva kāda pretvīrusu programmatūra, īslaicīgi deaktivizējiet to, jo tai ir nepieciešams liels sistēmas resursu apjoms. • Atkarībā no tīkla vides iespējams, ka ierakstus nevarēs atskaņot, ja vienlaikus darbojas vairākas ierīces. Izslēdziet citas ierīces, lai uztvērējs varētu atskaņot ierakstus. Tiek rādīts Cannot play. • Nevar atskaņot failus, kas nav audio faili. • Pārliecinieties, vai serveris ir iestatīts pareizi (55. lpp.). Pārliecinieties, vai uztvērējs ir reģistrēts serverī un vai ir atļauta mūzikas straumēšana no servera. • Pārliecinieties, vai audio fails serverī nav bojāts vai izdzēsts. Skatiet servera komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijas. • Nevar atskaņot šādus ierakstus: – ierakstu, kas pārkāpj atskaņošanas ierobežojumus; – ierakstu ar nestandarta autortiesību informāciju; – ierakstu, kuru iegādājāties tiešsaistes mūzikas veikalā, kurš neļauj straumēšanu mājas tīklā; – ierakstu formātā, kuru neatbalsta uztvērējs (61. lpp.). • Pārliecinieties, vai atlasītais ieraksts serverī nav izdzēsts. Ja ieraksts ir izdzēsts, izvēlieties citu ierakstu. • Pārliecinieties, vai bezvadu lokālā tīkla maršrutētājs/piekļuves punkts ir ieslēgts. • Pārliecinieties, vai serveris ir ieslēgts. • Serveris var būt nestabils. Restartējiet to. • Pārliecinieties, vai pareizi izveidots uztvērēja un servera savienojums ar bezvadu lokālā tīkla maršrutētāju/ piekļuves punktu. Tiek rādīts No track. • Ja atlasītajā mapē nav ierakstu vai mapju, šo mapi nevar izvērst, lai parādītu tās saturu. Nevar atskaņot ar autortiesībām aizsargātu WMA formāta ierakstu. • Kā pārbaudīt WMA faila autortiesību aizsardzību, sk. 63. lpp. Nevar izvēlēties iepriekš atlasītu ierakstu. • Serverī, iespējams, ir mainījusies šī ieraksta informācija. Serveru sarakstā atkārtoti izvēlieties šo serveri (60. lpp.). Mājas tīkla ierīces nevar izveidot savienojumu ar uztvērēju. • Iespējams, ka iestatīta Network Standby vērtība Off. Ieslēdziet uztvērēju vai izvēlnē Network Settings iestatiet Network Standby vērtību On (90. lpp.). • Pārliecinieties, vai tīkls ir iestatīts pareizi. Ja nav, savienojumu nevar izveidot (90. lpp.). Papildinformācija 107 LV