28.03.2016 Views

Waldorfske novice - Poletje 2013

Letnik IX, številka 2 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik IX, številka 2
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

namreč v devetem letu starosti, dosegli določeno stopnjo<br />

in bili zmožni vstopiti v četrti razred na drugi šoli. Toda<br />

v vmesnem obdobju, sem rekel, želim popolno svobodo,<br />

da lahko dam otrokom teden za tednom, kar je v skladu<br />

z vedo o človeku potrebno. In potem sem zaprosil, da mi<br />

dajo svobodo še enkrat od devetega do dvanajstega leta.<br />

Ob koncu dvanajstega leta bi naj otroci ponovno dosegli<br />

stopnjo, ki bi jim omogočila vstop v redno šolo; in isto še<br />

enkrat ob njihovem odhodu iz šole. Podobno tudi glede<br />

otrok – oziroma, seveda, glede mladih dam in gospodičev,<br />

- ki zapuščajo šolo, da vstopijo na kolidž, fakulteto ali<br />

drugo visoko šolo; od pubertete do časa, ko vstopajo na<br />

kolidž, naj bi bila popolna svoboda; toda do tega obdobja<br />

bi morali dovolj visoko napredovati, da bi zmogli vstopiti<br />

na kateri koli kolidž ali univerzo – saj bo seveda minilo<br />

še precej časa, preden bo svobodna visoka šola v Dornachu<br />

pripoznana kot taka, ki daje ustrezno kvalifikacijo<br />

za življenje.<br />

Ta dogovor, da delamo vzporedno z organizacijo redne<br />

šole je bilo naše prizadevanje, da naše namene in prepričanja<br />

uskladimo s stvarmi, kot dejansko so, da naredimo<br />

neko harmonijo. Kajti v waldorfski šoli ni nič nepraktičnega,<br />

prav nasprotno, ta 'čudaškost' si na vsaki točki<br />

prizadeva uresničevati stvari, ki jih je mogoče praktično<br />

aplicirati v življenje.<br />

Poleg tega ne gre za ustanavljanje nove šole na osnovi<br />

nekega slabega izuma – potem bi bila konstrukcija,<br />

ne organizem - pač pa gre v resnici za proučevanje tega<br />

organizma, teden za tednom. Potem bo opazovalec človeške<br />

narave – in to vključuje otrokovo naravo – iz meseca<br />

v mesec osvetlil najbolj konkretne izobraževalne mere.<br />

Tako kot zdravnik ne pove na prvem pregledu vsega, kar<br />

mora biti narejeno za njegovega pacienta, pač pa ga mora<br />

opazovati, ker je človeško telo organizem, toliko bolj je<br />

potrebno stalno proučevanje v organizmu, kot je šola.<br />

Zlahka se zgodi, da bo na primer zaradi narave osebja<br />

in otrok v letu 1920 nekdo deloval na način, ki je popolnoma<br />

drugačen od tistega z osebjem in otroki v letu<br />

1924. Lahko, da se je osebje povečalo in zelo spremenilo<br />

in otroci bodo popolnoma spremenjeni. Zaradi tega tudi<br />

najbolj urejena poglavja od 1 do 12 ne bodo učinkovita.<br />

Izkušnja, ki jo dobivamo iz dneva v dan v razredu, je<br />

edino, kar šteje.<br />

Srce waldorfske šole so torej, ko govorim o njeni organiziranosti,<br />

sestanki učiteljev. Ti se izvajajo periodično,<br />

in ko sem lahko v Stuttgartu, se izvajajo pod mojim vodstvom,<br />

sicer pa se izvajajo v pogostih intervalih. Tukaj<br />

vsak učitelj skozi vse šolsko leto, pred zbranim osebjem<br />

zelo nadrobno razpravlja s kolegi o svojih izkušnjah v razredu.<br />

Ti stalni sestanki osebja šolo povežejo v organizem<br />

na enak način, kot je tudi človeško telo ob pomoči srca<br />

organizem. Kar na teh sestankih učiteljev šteje, niso načela,<br />

pač pa pripravljenost vseh učiteljev, da živijo skupaj<br />

v dobri volji, in brez kakršnegakoli rivalstva. In posebno<br />

pomembno je, da je nasvet, ki ga damo drugemu učitelju,<br />

učinkovit le, če čutimo resnično ljubezen do prav<br />

vsakega otroka. In s tem ne mislim na ljubezen, o kateri<br />

pogosto govorimo, pač pa ljubezen, ki pripada umetniškemu<br />

učitelju.<br />

Ta ljubezen je drugačna od običajne ljubezni. Prav tako<br />

je drugačna kot sočutje, ki ga čutimo do bolnega človeka.<br />

Toda da bi zdravili bolnika človeka – prosim, da me<br />

tukaj ne razumete napačno – moramo biti sposobni to<br />

bolezen tudi ljubiti. Zmožni moramo biti govoriti o lepi<br />

bolezni. Seveda je za bolnika zelo slaba, toda za tistega,<br />

ki jo mora zdraviti, je bolezen lepa. V določenih okoliščinah<br />

je lahko bolezen celo veličastna. Lahko je zelo slaba<br />

za pacienta, toda za osebo, čigar naloga je, da pristopi in<br />

jo zdravi, obravnava z ljubeznijo, je lahko veličastna. Podobno<br />

je fant, ki je velik nagajivec, lahko s svojim pobalinstvom<br />

včasih tako izredno zanimiv, da ga lahko imamo<br />

izredno radi. Na waldorfski šoli imamo, na primer, zelo<br />

zanimiv primer zelo neobičajnega fanta. Na waldorfski<br />

šoli je že od začetka, prišel je direktno v prvi razred. Njegova<br />

posebnost je bila, da je takoj, ko mu je učitelj obrnil<br />

hrbet, pritekel do njega in ga udaril po hrbtu. Učitelj s<br />

tem s tem lumpom ukvarjal z izredno ljubeznijo in zanimanjem.<br />

Pobožal ga je, ga odpeljal nazaj na njegovo<br />

mesto in mu z ničimer ni dal vedeti, da je opazil, da je<br />

dobil udarec od zadaj. Človek lahko tega otroka ozdravi,<br />

obravnava le, če v celoti upošteva njegove dedne zasnove<br />

in okolje. Vedeti mora, v kakšen okolju je rasel, poznati<br />

pa mora tudi njegovo bolezensko sliko. Potem pa lahko,<br />

kljub njegovemu pobalinstvu, nekaj doseže, še posebej,<br />

če lahko take vrste pobalinstvo ljubi. Na osebi, ki je prav<br />

posebno pobalinska, je nekaj, kar lahko ljubiš.<br />

Učitelj mora na te stvari gledati drugače kot povprečna<br />

oseba. Zato je zanj zelo pomembno, da razvije to posebno<br />

ljubezen, o kateri sem govoril. Potem lahko na sestanku<br />

učiteljev pove nekaj stvarnega. Kajti človeku nič tako zelo<br />

ne pomaga pri ravnanju z normalnimi otroki kot opazovanje<br />

otrok s težavami.<br />

Vidiš, da je zdrave otroke razmeroma težko proučevati,<br />

saj je pri njih vsaka značilnost omiljena (manj opazna).<br />

Ni tako lahko videti, kako je s posamezno značilnostjo<br />

in v kakšnem razmerju je z drugimi. Pri otroku s težavami,<br />

kjer ena značajska poteza prevladuje, kmalu najdemo<br />

način za delo s to značajsko potezo, četudi vključuje<br />

patološko obravnavo. In to izkušnjo lahko apliciramo na<br />

'normalnega' otroka.<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2013</strong> 11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!