28.03.2016 Views

Waldorfske novice - Poletje 2013

Letnik IX, številka 2 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik IX, številka 2
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

V z g o j a o t r o k a<br />

Šola bi morala vzgajati za prihodnost. Kakšna bo ta<br />

prihodnost, pa ne vemo. V preteklosti nas je politika<br />

preko usmerjenega izobraževanja izgrajevala v to, kar<br />

je iz nas hotela narediti, kritične mislece prav gotovo<br />

ne, in če mislite, da danes katerakoli politika nima<br />

interesa vplivati na bodoče volivce, se motite. A večji<br />

problem leži v človeku samem: navsezadnje smo bitja,<br />

ki potrebujemo ogromno časa, da sprejmemo nekaj novega.<br />

Pogoj sprejetja pa je, kot rečeno, izkušnja, ki jo<br />

razumemo šele kasneje. Šola bi morala v vseh pogledih<br />

prilagoditi vzgojo in šolanje posamezniku, ki zmore živeti<br />

in delati z drugimi. Cilj waldorfske šole je človek, ki<br />

je popolnoma individualiziran, a hkrati široko udeležen<br />

v skupnosti, človek, ki bo zmogel biti svoboden, pa ne v<br />

hedonističnem smislu, temveč da bo imel moč in voljo<br />

delal tisto, kar je prav, to pa ni nujno pogojeno z ugodjem.<br />

Waldorfska šola je tako primerna za vse otroke.<br />

Najmočnejši in najšibkejši člen vsake šole pa je učitelj,<br />

zato se moramo zavedati lastnih omejitev, lastnih zmot<br />

oziroma gonov ega, ki nas 'obvladujejo', ter strmeti k<br />

nenehni samovzgoji. <br />

1 Piaget, J.(1962) Play, dreams, and imagination in children. New<br />

York, Norton<br />

2 Na primer: Evolucija človeških možganov je neločljivo povezana s<br />

tem, kako so ljudje uporabljali orodja. Spremembe v strukturi<br />

človeške roke so (bile) tesno povezane s potrebo po prijetju, metanju<br />

in manipuliranju objektov, kot sta kamen in palica. To je<br />

vodilo (in še vodi) do sprememb v strukturi možganov, živčnega<br />

sistema in razvoja novega, kompleksnejšega razmišljanja. Roka<br />

je bila očitno primarno gibalo v organizaciji človeške kognitivne<br />

arhitekture in operacij. Ta isti proces sočasne evolucije zavzame<br />

mesto v razvoju posameznika: otrok, ki se uči igranja na violino<br />

ali klavir, razvije nevrološke povezave, ki vplivajo na vseživljenjsko<br />

učenje (Wilson 1998: 34).<br />

Evolucijski biologi in antropologi trdijo, da so nevrološke poti<br />

možganov povezane s kompleksnimi sposobnostmi jezika, ki se<br />

razvija skupaj z roko. Zgodnje koordinacije med roko in vidom<br />

dejansko označijo pot nevronskim potem, ki jih možgani pozneje<br />

preoblikujejo za razumevanje individualnih besed in jih oblikujejo<br />

v smiselno komunikacijo. Najbolj učinkovita tehnika za kultiviranje<br />

inteligence stremi k združevanju uma in telesa, ne pa k<br />

njunemu ločevanju (Wilson 1998: 289). Študije o razvitosti možganov<br />

dokazujejo, da so še možgani adolescenta precej nerazviti.<br />

Biološke spremembe, ki omogočajo, da so emocije harmonično<br />

integrirane z abstraktnim mišljenjem in sposobne sodbe,<br />

v glavnem nastanejo šele v zgodnjih dvajsetih letih (Brownlee,<br />

1999: 44,54). Človek fizično dozori (dokončno razvije mišice in<br />

motorično koordinacijo) šele v zgodnjih dvajsetih letih (Hughes,<br />

Noppe 1985: 88).<br />

'Če naj bi bilo res, da roka ne visi samo ob koncu zapestja, je<br />

enakovredno res, da možgani niso osamljeni nadzorni center, ki<br />

prosto plava v udobni lobanjski kabini. Gibanje telesa in možganske<br />

aktivnosti so funkcionalno medsebojno odvisni, njihova<br />

sinergija pa je tako močna, da nobena posamezna znanost ali<br />

znanstvena disciplina ne more samostojno razložiti človeške veščine<br />

ali vedenjskih vzorcev.' (Wilson 1998:10)<br />

3 Kompleksne intelektualne naloge in socialno obnašanje izhajajo<br />

iz uspešno integriranih raznovrstnih življenjskih izkušenj in ne<br />

samo iz ozko preračunljivih in logičnih operacij. Osnoven primer<br />

tega je zmožnost odraslega človeka, da misli sebe. Študije bolnikov,<br />

ki so imeli poškodbe možganov, so pokazale, da so občutki<br />

bistveni dejavnik pri sklepanju racionalnih odločitev. Občutki<br />

nas vodijo pri določanju vrednot med različnimi možnostmi in<br />

tako ponudijo osnovo pri odločitvah med njimi. Skrajna logika,<br />

ki je odmaknjena od človeških čustev, je nezadostna za oceno<br />

vrednot – torej nima vloge pri pomenu izbire (Demasio 1994:54).<br />

Rudolf Steiner<br />

Duhovno ozadje izobraževanja<br />

Organizacija<br />

waldorfske šole<br />

Ko govorimo o organizaciji, na splošno<br />

nakazujemo, da je nekaj potrebno organizirati<br />

(urediti). Toda ko govorim o organizaciji<br />

waldorfske šole, ne mislim in ne morem misliti na ta način,<br />

saj v resnici lahko organiziramo nekaj, kar je mehanske<br />

narave. Možno je organizirati ureditev v tovarni, kjer<br />

se deli povezujejo v celoto na osnovi idej, ki jih je nekdo<br />

udejanil. Celota obstaja in jo je potrebno sprejeti kot<br />

organizem. Potrebno jo je preučevati. Potrebno je spoznati<br />

njeno ureditev kot organizem, kot organizacijo.<br />

Šola, kot je waldorfska, je organizem v tem smislu,<br />

vendar je ni mogoče organizirati, kot sem dejal prej,<br />

kot program, kjer bi bilo v predpisih navedeno, kako<br />

naj deluje: Odstavki 1, 2, 3 itd. Kot sem rekel, sem<br />

popolnoma prepričan – in govorim brez ironije – da<br />

lahko dandanes pet ali dvanajst ljudi sede skupaj in<br />

izdela idealni šolski program, ki ne bo potreboval nobenih<br />

popravkov. Ljudje so dandanes tako inteligentni<br />

in pametni: paragraf 1, 2, itd., vse do 12 in še dalje.<br />

Edino vprašanje, ki se poraja, je: ali se to da izvesti v<br />

praksi. In takoj se bo pokazalo, da lahko nekdo naredi<br />

mikavne programe, toda potem ko šolo ustanovi, ima<br />

tu opraviti z zaključenim organizmom.<br />

To šola torej sestavljajo učitelji, ki niso oblikovani iz<br />

voska. V 1. ali 5. odstavku bo na primer pisalo: učitelj<br />

mora biti takšen in takšen. Toda osebje ni sestavljeno<br />

iz nečesa, kar bi se lahko oblikovalo kot vosek, treba<br />

je poiskati vsakega učitelja posebej in ga sprejeti<br />

z zmožnostmi, ki jih ima. Predvsem je potrebno razumeti,<br />

kaj so te sposobnosti. Za začetek je treba vedeti,<br />

ali je učitelj dober za osnovno šolo ali za višje razrede.<br />

Če želimo nekaj doseči, moramo razumeti posameznega<br />

učitelja tako, kot v človekovem organizmu razumemo<br />

nos ali uho. Ne gre za vprašanje teoretičnih načel<br />

in pravil, marveč za soočanje z realnostjo, kakršna je.<br />

Če bi učitelje lahko zgnetli iz voska, bi lahko naredili<br />

programe. Toda tega ni mogoče narediti. Tako je prva<br />

realnost, na katero lahko računamo, kolegij učiteljev.<br />

In tega je potrebno intimno poznati. Temeljno načelo<br />

organiziranosti waldorfske šole je torej, da moram, ker<br />

sem direktor in duhovni svetovalec na tej šoli, intimno<br />

poznati kolegij učiteljev in vse člane, poznati moram<br />

vsako posebnost posebej.<br />

Drugo so otroci in tu smo se na waldorfski šoli na<br />

začetku soočili z določenimi praktičnimi težavami. Šolo<br />

je v Stuttgartu sredi strasti in impulzov v letih 1918 in<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong>, poletje <strong>2013</strong> 9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!