28.03.2016 Views

Waldorfske novice - Poletje 2013

Letnik IX, številka 2 Časopis Waldorfske šole Ljubljana

Letnik IX, številka 2
Časopis Waldorfske šole Ljubljana

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

K a z a l o<br />

<strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong><br />

Časopis <strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana<br />

poletje <strong>2013</strong>, zaporedna št. 78<br />

Waldorfska šola Ljubljana<br />

Streliška 12, 1000 Ljubljana<br />

Tel: 01 28 222 40, fax: 01 28 222 41<br />

DŠ: 65714415, TR: 04302-0001018775<br />

Splet: www.waldorf.si, tajnistvo@waldorf.si<br />

Izdajatelj:<br />

PARSIVAL, zavod, Ljubljana<br />

Kašeljska cesta 150 C, 1260 Ljubljana-Polje<br />

Tel: 01 549 01 55, mobi: 031 725 909<br />

DŠ: 94313008, TR: 02031-0254286474<br />

Splet: www.svitanje.si, revija@svitanje.si<br />

Uredniški odbor:<br />

Marina Nuvak, Igor Velepič, Breda Pavlovič,<br />

Maja Maletin Kolarič, Iztok Kordiš,<br />

Mario Čuletić, Simona Pajk, Hariom Jobstl<br />

Sodelavci:<br />

Boštjan Štrajhar, Josipa Žižič Hozjan,<br />

Jana Dagarin, Jernea in Robert Brezobnik,<br />

Darja Brecelj Ipavec, Manca Biber Večerin<br />

Fotografije:<br />

Damjan Brajnik, dijaki 3. letnika,<br />

starši 2.a, Arhiv WŠL, Arhiv OE Celje<br />

Naslovnica:<br />

Eva Marina Maletin<br />

Uvodnik 3<br />

Vzgoja otroka 4<br />

Zakaj potrebujejo otroci pravljice 4<br />

Izobraževanje, ki povzroči pregorelost 5<br />

Od vzgoje do samovzgoje 8<br />

Organizacija waldorfske šole 9<br />

Utrinki 13<br />

Zgodba iz šolskih klopi 13<br />

Beli bratec 14<br />

Utrinek iz razrednega izleta 2.a 14<br />

Dunaj, Budimpešta in Bratislava 15<br />

Učna njiva 18<br />

OE Savinja 19<br />

Waldorfska šola Celje spreminja ime 19<br />

OE Maribor 20<br />

Jezik v ustih (esej) 20<br />

Srčna roža 20<br />

Nove iniciative 21<br />

Otroci vejo, da je svet dober 21<br />

Dogodki 22<br />

Škola za sutra – od mozga do uma 22<br />

Vpis v prvi letnik izobraževanja 23<br />

Poletni tabor Sušica 24<br />

Štiriletni študij evritmije 24<br />

Lektoriranje:<br />

Klemen Lah<br />

Oblikovanje in prelom: Žiga Vuk, zzigc.net<br />

Časopis izhaja štirikrat letno<br />

skupaj z revijo Svitanje.<br />

Vsi avtorski članki, likovni izdelki, prevodi člankov in<br />

knjig so avtorsko zaščiteni. Javna uporaba časopisa<br />

ali njegovih delov je mogoča le s pisnim dovoljenjem<br />

<strong>Waldorfske</strong> šole Ljubljana ali dovoljenjem avtorja.<br />

ISSN 1854-0430<br />

2 <strong>Waldorfske</strong> <strong>novice</strong> poletje <strong>2013</strong><br />

Revijo sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!