Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

trm.dk

Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

godkendes, jfr. vejlovens §§ 84, stk. 1 [viadukter], og 85, stk. 2 13 [nye eller ændrede sikkerhedsforanstaltninger].

Samtidig vil der blive taget stilling til, om foranstaltningerne skal finansieres af

statskassen, jfr. vejlovens §§ 84, stk. 2, og 86, stk. 2 14 , eller om de skal betales af vejbestyrelse,

jernbane eller andre.”

Denne bestemmelse skal muligvis ses i sammenhæng med bemærkningerne til lov nr. 127 af 25.

marts 1970, punkt 22, hvoraf det fremgår, ”Uanset ophævelsen af krydsningsloven forudsættes, at

såvel vejbestyrelser som jernbanestyrelser efter tilsvarende retningslinjer som hidtil forelægger

forslag til anlæg eller ombygning af viadukter for ministeren.”

Det fremgår af jernbanelovens § 21j, stk. 1, ”Trafikstyrelsen godkender efter indstilling fra de

pågældende jernbaneinfrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder de i § 21 i, stk. 1, nr. 1-4,

nævnte krav til sikkerheden og ændringer heri.”

Det fremgår af jernbanelovens § 21i, stk. 1, ”…

1) at gældende sikkerhedsregler overholdes,

2) at jernbanemateriel og -anlæg opfylder gældende sikkerhedskrav,


4) at jernbaneinfrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder har en forsvarlig og effektiv

sikkerhedsorganisation samt råder over de nødvendige sikkerheds- og kontrolsystemer i forhold

til de pågældende typer infrastruktur, materiel, trafik m.v., og

…”

Bestemmelsen i jernbanelovens § 21j, stk. 1, svarer til den tidligere jernbanesikkerhedslovs § 3,

stk. 1, det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 336 af 1. maj 1996 om jernbanesikkerhed m.v. ,

at loven tager udgangspunkt i det eksisterende sikkerhedsniveau. ”Det sikkerhedsmæssige niveau

skal imidlertid være under kontrol, således at dette niveau kan bevares og udbygges bl.a. under

hensyntagen til den teknologiske udvikling.”

Det fremgår af jernbanelovens § 21k, ”Stk. 4. Delsystemer, der anvendes i jernbaneanlæg, godkendes

ved typegodkendelser udstedt af Trafikstyrelsen. Delsystemer må ikke tages i brug, før typegodkendelsen

foreligger.

…Stk. 6. Trafikstyrelsen kan fastsætte nærmere regler og træffe afgørelser om godkendelse af rullende

materiel, delsystemer, systemer og læsseenheder.”

Bestemmelsen i § 21k, stk. 4, er en videreførelse af § 3, stk. 4 i den tidligere jernbanesikkerhedslov.

Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 404 af 6. juni 2002, at der ved et delsystem forstås:

”en selvstændig fysisk enhed, der udgør en del af en jernbaneinfrastruktur, f.eks. et togkontrolsystem,

sikringsanlæg eller et fjernstyringsanlæg.”

Det fremgår ligeledes, at der ved en typegodkendelse af et delsystem forstås: ”Jernbanetilsynets

godkendelse af det pågældende delsystem til anvendelse under nærmere specificerede forudsætninger.

Inden udstedelse af en typegodkendelse har Jernbanetilsynet kontrolleret, at delsystemer

overholder de fastsatte sikkerhedsmæssige krav.”

13 Bestemmelsen genfindes i en ny formulering i den nugældende § 86, stk. 1.

14 Bestemmelsen genfindes i en ny formulering i den nugældende § 86, stk. 4.

45

More magazines by this user
Similar magazines