Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

trm.dk

Rapport om organisering af jernbaneoverkørselsområdet

mellem de forskellige elementer af sikkerhedsforanstaltningerne i jernbaneoverkørslerne. Denne

løsning vil således være relativt kompleks og betyde et betydeligt koordinationsbehov. Denne løsning

kan således ikke anbefales.

Model 3 - Vejdirektoratet

På baggrund af rapporten kan det heller ikke anbefales, at myndighedsopgaverne i jernbaneoverkørslerne

varetages af Vejdirektoratet.

Trafikstyrelsen vil fortsat være den almindelige sikkerhedsmyndighed på resten af jernbaneområdet

og dermed skulle sætte sig ind i nye EU-regler på jernbaneområdet. Ved gennemførelsen af

denne model vil Vejdirektoratet også skulle følge med i den tekniske udvikling og udviklingen i

EU-reglerne på jernbaneområdet. Samtidig vil modellen betyde, at der ikke vil være en samlet

sikkerhedsmyndighed på jernbaneområdet. Der vil således ikke være én myndighed, der har et

samlet overblik over de forhold, der har relevans for jernbanesikkerheden i Danmark. Dette er

særligt uheldigt, da jernbaneoverkørslerne er et centralt område for sikkerheden på jernbanenettet.

Hvis Vejdirektoratet skal være sikkerhedsmyndighed for jernbaneoverkørslerne, så skal Vejdirektoratet

også leve op til de samme EU-krav som Trafikstyrelsen, herunder f.eks. kravet til uafhængighed

og årlig offentliggørelse og fremsendelse af rapporter om en række forhold til EU.

Vejdirektoratet har foreslået, at direktoratets tilsyn med jernbaneoverkørslerne gennemføres ved,

at direktoratet gennemkører jernbaneoverkørslerne årligt. Det er usikkert om det er den løsning,

hvor der opnås mest sikkerhed for pengene, men løsningen vil i hvert fald betyde, at både Vejdirektoratet

og infrastrukturforvalteren skal gennemkøre jernbaneoverkørslerne, hvilket umiddelbart

synes at være dobbeltarbejde. En løsning, hvor Vejdirektoratet årligt gennemkører jernbaneoverkørslerne,

vil desuden medføre et behov for at tilføre yderligere ressourcer til området, hvilket

ligger udenfor kommissoriet.

Hvis Vejdirektoratet skulle varetage myndighedsopgaverne vedrørende jernbaneoverkørslerne vil

det betyde, at der opbygges tre forskellige tilsynssystemer, et på selve jernbanestrækningerne, et i

jernbaneoverkørslerne og et på vejene.

Samlet set kan denne løsning således ikke anbefales.

10.1.3. Økonomi

Det har været en forudsætning for arbejdet, at en reorganisering af overkørselsområdet ikke skal

medføre yderligere omkostninger til administration af området. Det er hensigten, at der i forbindelse

med gennemførelsen af reorganiseringen i relevant omfang skal gennemføres en omfordeling

af de nuværende bevillinger til området. I det omfang der henføres opgaver til privatbanerne,

forventes omfordelingen af finde sted indenfor DUT-systemet (Det Udvidede Totalbalanceprincip).

Når infrastrukturforvaltningen af jernbanerne henlægges til jernbaneinfrastrukturforvalterne, er

der behov for at finde en løsning i en overgangsperiode for den årlige bevilling på ca. 30 mio. kr.

på Finansloven § 28.21.30.20. til udskiftning og modernisering af sikkerhedsforanstaltninger ved

krydsninger mellem privatbaner og veje, der løber i perioden 2006-2009,således at det kan sikres,

at det igangsatte arbejde på privatbanerne kan afsluttes. I det videre arbejde må det overvejes, om

en løsning kunne være at henlægge midlerne via DUT-systemet (Det Udvidede Totalbalanceprincip)

til privatbanerne kombineret med en aftale med de relevante privatbaner om, hvilke projekter

der skal gennemføres. Alternativt kunne Trafikstyrelsen håndtere udmøntningen på området. I

givet fald bør administrationen nok forankres i den del af Trafikstyrelsen, som har erfaring med

65

More magazines by this user
Similar magazines