Views
5 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Operácie s počítačom n160 N Operácie s počítačom Čo mám robit’, ak môj počítač nenaštartuje? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je váš počítač správne pripojený na napájací zdroj, zapnutý a indikátor napájania svieti. Skontrolujte, či je batéria správne nainštalovaná a nabitá. Ak je k počítaču pripojená rozširujúca batéria, uistite sa, že hlavná batéria aj rozširujúca batéria sú správne nainštalované a nabité. Odpojte všetky pripojené zariadenia USB (ak sú nejaké) a potom počítač reštartujte. Vyberte akékoľvek prídavné pamät’ové moduly, ktoré ste nainštalovali od nákupu, a potom počítač reštartujte. Ak je váš počítač pripojený k rozvodke alebo záložnému zdroju (UPS), skontrolujte, či je rozvodka alebo záložný zdroj pripojený k napájaciemu zdroju a zapnutý. Ak používate externý displej, skontrolujte, či je pripojený na zdroj napájania a zapnutý. Skontrolujte, či sú ovládače jasu a kontrastu správne nastavené. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším displejom. Odpojte napájací adaptér a vyberte batériu. Počkajte tri až pät’ minút. Batériu vložte spät’, pripojte napájací adaptér a potom počítač zapnite stlačením vypínača napájania. Kondenzácia môže spôsobit’ poruchu funkcie vášho počítača. Ak k nej dôjde, počítač nepoužívajte aspoň jednu hodinu. Skontrolujte, či používate dodaný napájací adaptér Sony. Kvôli vlastnej bezpečnosti používajte iba originálne nabíjateľné batérie Sony a napájací adaptér, ktorý dodala spoločnost’ Sony k vášmu počítaču VAIO.

Odstraňovanie porúch > Operácie s počítačom n161 N Čo mám robit’, ak zelený indikátor napájania svieti, ale obrazovka zostane zhasnutá? ❑ ❑ Niekoľkokrát stlačte klávesy Alt+F4, aby sa zatvorili okná aplikácií. Mohlo dôjst’ ku chybe aplikácie. Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, kliknite na Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštartovat’ na reštartovanie vášho počítača. ❑ Ak sa počítač opät’ nenaštartuje, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete a kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštartovat’. Ak sa zobrazí okno Zabezpečenie systému Windows, kliknite na Reštartovat’. ❑ Ak tento proces nefunguje, stlačte vypínač napájania a podržte ho stlačený aspoň štyri sekundy, aby sa počítač vypol. Odpojte napájací adaptér a počítač nechajte v pokoji aspoň pät’ minút. Potom napájací adaptér opät’ pripojte a počítač zapnite. ! Vypnutie počítača klávesmi Ctrl+Alt+Delete alebo vypínačom napájania môže spôsobit’ stratu neuložených dát.