Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Optické disky n184 N Čo mám robit’, ak na mojom počítači nemôžem správne prehrat’ disk? ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je disk vložený do optickej jednotky štítkom smerom nahor. Skontrolujte, či sú nainštalované potrebné programy v súlade s pokynmi výrobcu. Prehrávanie médií Blu-ray Disc na pripojenom externom displeji môže byt’ prerušované v závislosti od typu a bitovej rýchlosti videa. Tento problém sa môže dat’ vyriešit’ znížením rozlíšenia displeja. Na zmenu rozlíšenia displeja vykonajte kroky v časti Prečo sa na mojom displeji nezobrazuje video? (strana 191). Ak je disk znečistený alebo poškodený, počítač prestane reagovat’. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnút’ a Reštartovat’, aby ste reštartovali počítač. ❑ ! Vypnutie počítača klávesmi Ctrl+Alt+Delete môže spôsobit’ stratu neuložených dát. 2 Disk vyberte z optickej jednotky. 3 Skontrolujte, či disk nie je znečistený alebo poškodený. Ak potrebujete disk očistit’, pozrite pokyny v časti Disky (strana 146). Ak prehrávate disk a nie je počut’ žiaden zvuk, vykonajte jedno z nasledovného: ❑ Zvuk môže byt’ vypnutý pomocou klávesov Fn+F2. Stlačte tlačidlá alebo tlačidlo ešte raz. ❑ Hlasitost’ môže byt’ nastavená na nízku úroveň pomocou klávesov Fn+F3. Podržaním stlačených Fn+F4 nastavte hlasitost’ na dostatočnú úroveň, aby bolo počut’ zvuk. ❑ Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu hlasitosti na paneli úloh a kliknite na Otvorit’ zmiešavač hlasitosti, aby ste mohli skontrolovat’ nastavenia. ❑ Skontrolujte nastavenie hlasitosti v zmiešavači hlasitosti. ❑ Ak používate externé reproduktory, skontrolujte nastavenie hlasitosti na reproduktoroch a spojenie medzi reproduktormi a počítačom.

Odstraňovanie porúch > Optické disky n185 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je nainštalovaný správny ovládač. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na Štart a Ovládací panel. 2 Kliknite na Systém a zabezpečenie. 3 Kliknite na Systém. 4 Kliknite na Správca zariadení na ľavej ploche. Zobrazí sa okno Správca zariadení so zoznamom hardvérových zariadení vášho počítača. Ak sa vedľa niektorého zariadenia v zozname objaví „X“ alebo výkričník, môže byt’ potrebné zariadenie aktivovat’ alebo opätovne nainštalovat’ ovládače. 5 Dvojitým kliknutím na zariadenie optickej jednotky otvoríte zoznam optických jednotiek vo vašom počítači. 6 Dvakrát kliknite na požadovanú jednotku. Softvér ovládača sa dá skontrolovat’ zvolením záložky Ovládač a kliknutím na Podrobnosti ovládača. 7 Kliknite na OK na zatvorenie okna. Skontrolujte, či na disku nie je nalepená nálepka. Keď je disk v optickej jednotke, nálepky sa môžu odlepit’ a jednotku poškodit’ alebo spôsobit’ poruchu jej funkcie. Ak sa zobrazí výstraha týkajúcu sa kódu regiónu, disk môže byt’ nekompatibilný s optickou jednotkou. Skontrolujte balenie, či je kód regiónu kompatibilný s optickou jednotkou. Ak spozorujete kondenzáciu na vašom počítači, počítač nepoužívajte aspoň jednu hodinu. Kondenzácia môže spôsobit’ poruchu funkcie počítača. Skontrolujte, či je váš počítač napájaný z napájacieho adaptéra a disk vyskúšajte znovu.