Views
4 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Vastuvõtja

Vastuvõtja ettevalmistamine Vahelduvvoolu toitejuhtme ühendamine (toiteallikas) Ühendage vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) seinakontakti. Vahelduvvoolu toitejuhe (toiteallikas) Vastuvõtja saate sisse lülitada ka kaugjuhtimispuldi nupuga ?/1. Vastuvõtja väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu ?/1. Ekraanil vilgub STANDBY. Ärge katkestage toidet (juhtme eemaldamisega vooluvõrgust) STANDBY vilkumise ajal. See võib põhjustada talitlushäire. Vastuvõtja seadistamine funktsiooniga Easy Setup Saate hõlpsalt seada vastuvõtja põhisätted, kasutades vastuvõtjat teleriekraanil kuvatud juhiste järgi. Valige teleris sisend, millega vastuvõtja on ühendatud. Vastuvõtja esmakordsel sisselülitamisel või pärast vastuvõtja käivitumist ilmub teleri ekraanile kuva Easy Setup. Järgige vastuvõtja seadistamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Lihtsa seadistusega saate seadistada järgmised funktsioonid. –Language –Speaker Settings –Network Settings Vastuvõtja sisselülitamine ?/1 Seinakontakti Vajutage AV-vastuvõtja sisselülitamiseks nuppu ?/1 (sees/ootel). Märkused Speaker Settingsi kohta (Auto Calibration) Sellel vastuvõtjal on funktsioon DCAC (Digital Cinema Auto Calibration), millega saate vastuvõtja automaatselt kalibreerida. • Kontrollige ühendust kõlarite ja vastuvõtja vahel. • Reguleerige kõlarite helitugevust. • Mõõtke iga kõlari kaugust oma istumiskohast. 1) • Mõõtke kõlari suurust. 1) • Mõõtke sagedusomadusi (EQ). 1) • Mõõtke sagedusomadusi (faas). 1)2) 1) Mõõtmistulemust ei kasutata, kui on valitud suvand Analog Direct. 32 EE

2) Mõõtmistulemust ei kasutata, kui võetakse vastu Dolby TrueHD või DTS-HD signaali, mille diskreetimissagedus on suurem kui 48 kHz. Funktsioon DCAC on mõeldud teie toa jaoks parima helitasakaalu loomiseks. Võite kõlarite helitugevust ka oma eelistuste järgi käsitsi reguleerida. Üksikasju vt jaotisest Test Tone (lehekülg 86). Enne funktsiooni Auto Calibration kasutamist Enne funktsiooni Auto Calibration kasutamist tehke järgmist. • Seadistage ja ühendage kõlarid (lk 19, 21). • Ühendage ainult komplektis olev optimeeriv mikrofon pistikusse AUTO CAL MIC. Ärge ühendage sellesse pistikusse muid mikrofone. • Kaksikvõimendi ühenduse kasutamisel seadke menüüs Speaker Settings valiku SB Assign sätteks Bi-Amp (lehekülg 84). • Kõlarite eesmise B ühenduse kasutamisel määrake menüüs Speaker Settings suvandi SB Assign sätteks Speaker B (lehekülg 84). • Kontrollige, et kõlari väljundi säte poleks SPK OFF (lehekülg 34). • Veenduge, et ei kasutata funktsiooni PARTY STREAMING (lehekülg 67). •Ühendage kõrvaklapid lahti. • Eemaldage optimeeriva mikrofoni ja kõlarite vahel olevad takistused, et vältida mõõtmisvigu. • Täpsete mõõtmistulemuste saamiseks peaks ruum olema vaikne. Automaatse kalibreerimise seadistamine Optimeeriv mikrofon 1 Ühendage komplektis olev optimeeriv mikrofon pistikusse AUTO CAL MIC. 2 Seadistage optimeeriv mikrofon. Asetage optimeeriv mikrofon oma istumiskoha vastu ja seadke see kõrvadega samale kõrgusele. Aktiivse bassikõlari seadistuse kinnitamine • Kui bassikõlar on ühendatud, lülitage bassikõlar sisse ja suurendage helitugevust enne bassikõlari aktiveerimist. Keerake nuppu LEVEL nii, et see oleks keskpunktist veidi madalamal sättel. • Kui ühendate ületussageduse funktsiooniga bassikõlari, seadistage väärtus maksimumile. • Kui ühendate automaatse ooterežiimi funktsiooniga bassikõlari, lülitage funktsioon välja (inaktiveeritud). Vastuvõtja ettevalmistamine Märkused • Kõlarid esitavad kalibreerimise ajal väga valju heli ja helitugevust ei saa reguleerida. Arvestage laste ja naabritega. • Kui enne funktsiooni Auto Calibration kasutamist on aktiveeritud vaigistusfunktsioon, lülitatakse see automaatselt välja. • Eriliste kõlarite (nt dipoolkõlarid) kasutamisel ei pruugi mõõtmise tulemus olla õige või funktsiooni Auto Calibration ei pruugi olla võimalik kasutada. Märkus Olenevalt kasutatava bassikõlari omadustest võib seadistusvahemaa väärtus tegelikust asendist erineda. 33 EE