Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Estone

• Off: muud

• Off: muud koduvõrgus olevad seadmed saavad vastuvõtja tuvastada. Vastuvõtja ei saa aga sündmust PARTY käivitada või sulgeda ning sündmusega PARTY liituda või sellest lahkuda. x Device Name Saate määrata vastuvõtjale kuni 30 tähemärgist koosneva seadme nime, et teised koduvõrgus olevad seadmed seda lihtsasti tuvastada saaksid. Nime määramine 1 Valige suvand Device Name, seejärel vajutage nuppu . 2 Praeguse seadme nime valimiseks vajutage nuppu . 3 Seadme nime sisestamiseks hoidke all nuppu SHIFT ja vajutage numbri- või tähenuppe. 4 Vajutage nuppu . Nõuanne Vaikimisi on seadme nimi STR-DN840 ******. ****** on vastuvõtja MAC-aadressi 6 viimast tähte. x Network Standby Kui režiim Network Standby on sisse lülitatud, saab vastuvõtjaga võrgu kaudu alati ühenduse luua ja seda juhtida. 1 Valige suvand Network Standby ja seejärel vajutage nuppu . 2 Valige On või Off, seejärel vajutage nuppu . • On: Võrgufunktsioon toimib ka siis, kui vastuvõtja on ooterežiimis ja toiminguid jätkatakse võrgu kaudu juhtides. • Off: Võrgufunktsioon lülitatakse välja, kui vastuvõtja on ooterežiimis. Vastuvõtja töö jätkumiseks kulub sisselülitamisel kauem aega. Märkus Kui vastuvõtja on ooterežiimis ja suvandi Network Standby säte on asendis On, süttib esipaneelil kollane ?/1 (sees/ootel) märgutuli. Menüü System Settings Saate reguleerida vastuvõtja sätteid. x Language Võimaldab valida ekraanil kuvatavate teadete keele. •English •French •German •Spanish x Auto Standby Võimaldab vastuvõtja automaatselt ooterežiimi lülitada, kui te vastuvõtjat ei kasuta või vastuvõtjale ei anta signaale. • On: lülitub umbes 20 minuti pärast ooterežiimi. • Off: ei lülitu ooterežiimi. Märkused • See funktsioon ei tööta järgmistel juhtudel. – Valitud on sisend FM TUNER, AM TUNER, USB, HOME NETWORK või SEN. – Kasutatakse funktsiooni AirPlay või PARTY STREAMING. – Vastuvõtja tarkvara värskendatakse. • Automaatset ooterežiimi ja unetaimerit samal ajal kasutades rakendab vastuvõtja unetaimeri. x Network Update Võimaldab värskendada vastuvõtja tarkvara uusimale versioonile. Üksikasju vt jaotisest „Tarkvara värskendamine” (lehekülg 70). Tarkvara versiooni kontrollimine 1 Valige suvand Network Update ja seejärel vajutage nuppu . 2 Valige suvand Version ja seejärel vajutage nuppu . Teleriekraanil kuvatakse tarkvaraversioon. x Update Alert Võimaldab määrata, kas teleriekraanil teavitatakse teid tarkvara uuemast versioonist või ei. •On •Off 90 EE

Kasutamine ilma OSD-ta Vastuvõtjat saate kasutada kuvapaneeliga, isegi kui teler ei ole vastuvõtjaga ühendatud. DISPLAY AMP MENU V/v/B/b, RETURN O Kuvapaneeli menüü kasutamine 1 Vajutage nuppu AMP MENU. Vastuvõtja kuvapaneelil kuvatakse menüü. 2 Vajutage korduvalt nuppu V/v soovitud menüü valimiseks, siis vajutage nuppu . 3 Vajutage korduvalt nuppu V/v reguleeritava parameetri valimiseks, siis vajutage nuppu . 4 Soovitud seadistuse valimiseks vajutage mitu korda nuppu V/v ja seejärel nuppu . Eelmisele ekraanile naasmine Vajutage nuppu B või RETURN O. Menüüst väljumine Vajutage nuppu AMP MENU. Märkus Mõned parameetrid ja sätted võivad ekraanil tuhmid olla. See tähendab, et need ei ole saadaval või on fikseeritud ja neid ei saa muuta. 91 EE Seadistuste reguleerimine