Views
6 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Manipulace s počítačem n 90 N Manipulace s počítačem ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Pokud na počítač spadne pevný předmět nebo do něho vyteče kapalina, odpojte jej a vyjměte akumulátor. Než budete počítač znovu používat, nechejte jej zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem. Zabraňte pádu počítače a nepokládejte na něj žádné předměty. Počítač nepokládejte na místa vystavená: ❑ zdrojům tepla (radiátory nebo vzduchové kanály), ❑ přímému slunečnímu záření, ❑ nadměrné prašnosti, ❑ vlhkosti nebo dešti, ❑ mechanickým otřesům nebo nárazům, ❑ silným magnetům nebo reproduktorům bez magnetického stínění, ❑ okolní teplotě nad 35 °C nebo pod 5 °C, ❑ vysoké vlhkosti. Do blízkosti počítače neumíst’ujte jiná elektronická zařízení. Elektromagnetické pole zařízení může způsobit selhání počítače. Počítač využívá vysokofrekvenční rádiové signály a může rušit příjem rozhlasového nebo televizního signálu. V takovém případě jej přemístěte do dostatečné vzdálenosti od rozhlasového nebo televizního přijímače. Nepoužívejte porušené nebo poškozené propojovací kabely. Při rychlém přemístění počítače z chladného do teplého prostředí může uvnitř počítače dojít ke kondenzaci vlhkosti. V takovém případě vyčkejte před spuštěním počítače alespoň jednu hodinu. Dojde-li k potížím, odpojte počítač ze sít’ové zásuvky a obrat’te se na autorizované servisní středisko Sony. Nejbližší středisko nebo agenta vyhledejte v části Vyhledání podrobností o vašem počítači VAIO (str. 5).

Bezpečnostní zásady > Manipulace s počítačem n 91 N ❑ ❑ Abyste při poškození počítače nepřišli o data, pravidelně je zálohujte. Při zvedání nebo přemíst’ování počítače nevystavujte víko LCD monitoru nebo jeho okraje tlaku. LCD monitor může být citlivý na tlak nebo pnutí a působící tlak může způsobit poškození nebo poruchu obrazovky. Chcete-li počítač otevřít, přidržte jednou rukou jeho spodek a druhou rukou jemně zvedejte víko LCD monitoru. Chcete-li počítač přenášet s otevřeným víkem, přidržujte jej oběma rukama. ❑ Používejte brašnu určenou speciálně k přenášení počítačů.