21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Peperiksaan<br />

Penyelaras: S/U Peperiksaan<br />

Pn Noor Bani bt Mohd Yusoff<br />

Jawatankuasa Jadual Waktu<br />

Penyelaras<br />

En Muhammad Syahmin b Abdul Aziz<br />

-Semua urusan peperiksaan yang dijalankan menepati prinsip ekuiti dalam pendidikan<br />

-Pihak sekolah bertanggungjawab menyediakan semua pelajar bagi peperiksaan yang<br />

ditetapkan di bawah Akta Pendidikan 1996<br />

-Sistem Peperiksaan Kebangsaan hendaklah dilaksanakan berlandaskan pentaksiran<br />

berpusat serta penekanan kepada penilaian formatif<br />

-Pentaksiran sekolah ataupun peperiksaan dalaman dilaksanakan berdasarkan prosedur<br />

dan mekanisme yang telah ditetapkan di dalam Pekeliling Peperiksaan peringkat<br />

sekolah Bil 02/2008 - pindaan ( rujuk lampiran kurikulum 4 ) yang memperincikan<br />

bilangan peperiksaan dan ujian seragam setahun , dasar peratusan markah untuk semua<br />

tingkatan, format peperiksaan, jadual pengawasan , rekod markah , syarat lulus , jadual<br />

spesifikasi ujian, ’content skill’ dan post mortem peperiksaan .<br />

-Jawatankuasa ’Headcount Sekolah’ dipertanggungjawabkan untuk menguruskan semua<br />

data yang berkaitan dengan peperiksaan dengan mengkaji ’take off value’ dan<br />

meletakkan ’ETR’ bagi peperiksaan awam.<br />

Merancang Jadual Waktu Ujian dan Peperiksaan.<br />

Menentukan kumpulan sasaran (H/C).<br />

Menentukan kesahan dan kebolehpercayaan ujian.<br />

Menentukan JSU dipatuhi.<br />

Menetapkan pengawasan.<br />

Mematuhi syarat kelulusan.<br />

Menganalisis keputusan peperiksaan.<br />

Memberi maklum balas kepada JK kurikulum.<br />

Menyediakan bank soalan di peringkat sekolah.<br />

-Jumlah waktu mengajar setiap mata pelajaran adalah mengikut ketetapan Akta<br />

Pendidikan 1996 .<br />

-Pengagihan mata pelajaran, keutamaan diberi kepada guru opsyen dan kepakaran guru<br />

( pemeriksa kertas peperiksaan awam )<br />

-Agihan kelas cemerlang, sederhana dan lemah adalah secara adil<br />

-Jumlah waktu pengajaran maksima guru ialah 26 waktu seminggu<br />

-Waktu pertama untuk kumpulan pentadbir akan diblok bagi tujuan pengurusan<br />

pentadbiran dan lain- lain.<br />

-Guru yang cuti rehat ataupun menjalankan tugas rasmi di luar kawasan akan diisi<br />

dengan Jadual Waktu Ganti . Guru yang bercuti ini mestilah menyediakan soalan- soalan<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!