21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Membantu guru<br />

meningkatkan keberkesanan<br />

PdP<br />

Memastikan komunikasi dan<br />

hebahan maklumat berlaku<br />

secara pantas melalui<br />

aplikasi whatsapp dan<br />

telegram<br />

Menggunakan Frog vle sebagai medium<br />

perantaraan untuk berkongsi dan<br />

menyimpan fail, membina soalan dan<br />

menghasilkan laman pembelajaran<br />

Pentadbir mewajibkan semua gajet dan<br />

telefon pintar guru serta kakitangan<br />

sekolah dipasang aplikasi whatsapp dan<br />

telegram<br />

Guru Penyelaras ICT membantu<br />

memasang aplikasi whatsapp dan<br />

telegram dalam gajet dan telefon pintar<br />

guru dan kakitangan<br />

Peratus (%)<br />

penggunaan Frog vle<br />

dalam PdP<br />

Peratus (%) hebahan<br />

maklumat berlaku<br />

melalui Whatsapp dan<br />

Telegram<br />

21 26 31 36 41 46<br />

70 75 80 85 90 95<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong> 3: 8.3. Memperkasakan pengurusan ICT<br />

<strong>STRATEGIK</strong> / OBJEKTIF<br />

Meningkatkan kualiti kerja<br />

pengurusan unit ICT<br />

Meningkatkan kecekapan dan kualiti<br />

pengurusan web portal, Laman<br />

jadual waktu, pentadbiran emel dan<br />

perkhidmatan atas talian lain<br />

Mempertingkatkan kualiti<br />

pengurusan rekod penggunaan<br />

chromebook dan komputer oleh<br />

murid/guru<br />

PELAN TINDAKAN<br />

Menubuhkan jawatankuasa<br />

pengurusan ICT yang diketuai oleh<br />

Guru Penyelaras ICT<br />

Melantik seorang pentadbir bagi<br />

setiap e-perkhidmatan yang<br />

disediakan<br />

Melatih dan melantik pengawas<br />

pusat sumber sekolah untuk<br />

menguruskan penggunaan<br />

chromebook<br />

INDIKATOR<br />

KEJAYAAN<br />

Peratus (%)<br />

pengurusan fail unit<br />

ICT mengikut<br />

standard SPKS MS ISO<br />

9001:2008<br />

Peratus (%)<br />

penggunaan<br />

kemudahan<br />

perkhidmatan atas<br />

talian yang disediakan<br />

oleh sekolah<br />

Peratus (%)<br />

penggunaan<br />

kemudahan<br />

chromebook dan<br />

komputer direkodkan<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 67<br />

TOV<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

0 5 10 15 20 25<br />

45 50 55 60 65 70<br />

50 55 60 65 70 75

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!