21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong> 6: 3.6 Mengukuhkan ikatan kekeluargaan dan masyarakat<br />

STRATEGI / OBJEKTIF PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

90% 92% 94% 96% 97% 98%<br />

Pembentuka sahsiah warga<br />

sekolah melalui peranan<br />

keluarga dan masyarakat<br />

Melaksanakan program<br />

keibubapaan seperti :<br />

Semua aktiviti dilaksanakan<br />

dan mendapat sambutan<br />

daripada ibu bapa murid<br />

‣ Ceramah / Bengkel<br />

‣ Hari Terbuka Sekolah<br />

Perkongsian maklumat antara<br />

warga sekolah bersama<br />

masyarakat dan NGO<br />

Melaksanakan program<br />

khidmat masyarakat seperti :<br />

‣ Gotong-Royong<br />

‣ Program Mento<br />

Mentee<br />

‣ Pelaksanaan 3K<br />

Penglibatan aktif<br />

masyarakat ,agensi kerajaan<br />

dan NGO dalam semua<br />

program, termasuk<br />

menangani isu-isu<br />

berkaitan murid<br />

85% 88% 92% 94% 96% 98%<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 50

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!