21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

6.2 HAL EHWAL MURID [HEM]<br />

JAWATANKUASA<br />

Jawatankuasa Induk Hal Ehwal Murid<br />

(HEM)<br />

Pengerusi<br />

En Abdullah b Hassan<br />

Naib Pengerusi I<br />

En Mohd Shukri b Ahmad<br />

Naib Pengerusi II<br />

En Mazlan b Che Wahab<br />

Naib Pengerusi III<br />

Pn Aigi a/p To Wen<br />

Setiausaha HEM<br />

Semua Ketua Unit<br />

GP Data<br />

GP Aset<br />

Jawatankuasa Disiplin Dan Pengawas<br />

Penyelaras<br />

1. En. Mohd. Azmazi B Mohamad(Disiplin)<br />

2. Pn. Saniza bt Abdullah Sani (Pengawas)<br />

FUNGSI<br />

-Mesyuarat Jawatankuasa HEM mestilah dilaksanakan sekurang-kurangnya tiga kali<br />

setahun bagi membincangkan pengurusan dan pelaksanaan , masalah dan isu murid<br />

di sekolah.<br />

- Pengurusan mesyuarat mestilah mematuhi prosedur Sistem Pengurusan Kualiti MS<br />

ISO 9001 : 2000<br />

Setiausaha Jawatankuasa dilantik daripada kalangan Ketua Unit HEM<br />

-Agenda yang dibincangkan dalam mesyuarat adalah berdasarkan agenda yang<br />

dicadangkan seperti yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.<br />

-Semua perkara yang telah dibincangkan dan diputuskan di dalam mesyuarat<br />

Jawatankuasa HEM mestilah dimaklumkan dan dibincangkan pelaksanaannya di<br />

dalam mesyuarat unit HEM dan maklumbalas yang sewajarnya mestilah disampaikan<br />

kepada setiausaha Jawatankuasa .<br />

-Jawatankuasa mestilah sentiasa membuat pemantauan dan penilaian impak<br />

terhadap pelaksanaan setiap program.<br />

1. Bertanggungjawab terhadap pelantikan pengawas sekolah.<br />

2. Bertanggungjawab terhadap pelantikan Ketua Pengawas dan Penolong Ketua<br />

Pengawas.<br />

3. Merancang dan menentukan jadual bertugas untuk pengawas.<br />

4. Merancang dan melaksanakan kursus dan bengkel bagi tujuan memantapkan<br />

bidang tugas para pengawas.<br />

5. Membantu Guru Besar /PK HEM dalam menguatkuasakan peraturan sekolah.<br />

6. Menjadi penasihat kepada Lembaga Pengawas sekolah.<br />

7. Mengenalpasti murid-murid yang bermasalah disiplin dan merujuk kes-kes<br />

tersebut kepada Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling untuk tindakan<br />

selanjutnya.<br />

8. Mengenalpasti murid-murid yang kerap tidak hadir ke sekolah dan mengambil<br />

tindakan susulan , termasuk kes murid yang datang lewat ke sekolah.<br />

9. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pas kebenaran keluar kelas.<br />

10. Menjalankan pemeriksaan mengejut dan tugas-tugas lain yang diperlukan dari<br />

semasa ke semasa.<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!