21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

-Memastikan evidens terbaik bagi setiap murid untuk semua matapelajaran disimpan di<br />

dalam Fail Perkembangan Murid.<br />

-Menyimpan evidens terbaik dari setiap kelas di dalam Fail Showcase.<br />

Jawatankuasa PBS<br />

Penyelaras<br />

Cik Azimah bt Hashim<br />

Jawatankuasa ICT<br />

Penyelaras: Guru Penyelaras ICT (GPICT)<br />

En Muhammad Syahmin b Abdul Aziz<br />

Jawantankuasa Bilik Khas<br />

Penyelaras: Guru Perpustakaan dan Media<br />

(GPM)<br />

Pn Hjh Norhayati bt Wan Hussin<br />

-Menentukan jumlah minima PBS yang akan dijalankan dalam satu calendar akademik<br />

-Memastikan semua guru memahami PBS<br />

-Memastikan semua guru memahami system SPPBS<br />

-Memastikan semua guru mengisi data SPPBS sebelum berakhir penggal persekolahan<br />

-Memastikan guru matapelajaran menjalankan pentaksiran bagi kelas yang diajar.<br />

- Mendapatkan keputusan pentaksiran dari guru matapelajaran.<br />

- Menyediakan analisa keputusan pentaksiran mengikut matapelajaran.<br />

-Menghantar keputusan pentaksiran ke PPD.<br />

-Mengetuai jawatankuasa untuk merancang pelaksanaan program ICT di sekolah.<br />

-Mengemukakan keperluan sekolah kepada JPN/KPM.<br />

-Mempengerusikan segala mesyuarat jawatankuasa ICT sekolah.<br />

-Merancang, melaksana dan memantau keseluruhan program ICT sekolah.<br />

-Menggubal dan membangunkan dasar ICT sekolah agar program ICT<br />

dilaksanakan dan mencapai matlamatnya.<br />

-Menerima laporan dan membuat perbincangan dengan Penyelaras ICT untuk<br />

memastikan segala urusan berkaitan program ICT berjalan dengan lancar.<br />

-Menyediakan kemudahan ICT guru dan murid.<br />

-Membudayakan penggunaan ICT di sekolah.<br />

-Membuat perancangan tahunan bilik-bilik khas<br />

-Menyediakan buku stok dan senarai aset<br />

-Memastikan kebersihan bilik<br />

-Memastikan bilik dalam keadaan kondusif dan segala peralatan berfungsi dengan baik<br />

-Membuat jadual penggunaan bilik<br />

-Memastikan bilik sentiasa sedia untuk digunakan.<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!