21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong><br />

ISU 5: Mencemerlangkan aktiviti ko-akademik<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong>:<br />

5.1 Mewujudkan peluang kepada murid mengembangkan bakat dan potensi diri<br />

5.2 Mengembangkan potensi murid ke peringkat yang lebih tinggi<br />

5.3 Meningkatkan Kuantiti dan kualiti infrastruktur<br />

MATLAMAT STRATEGI 1: 5.1 Mewujudkan peluang kepada murid mengembangkan bakat dan potensi diri<br />

STRATEGI /<br />

OBJEKTIF<br />

Pembangunan<br />

Bakat dan<br />

Potensi<br />

PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

Mewajibkan pelaksanaan dasar penyertaan murid<br />

dalam sekurang kurangnya satu kelab/persatuan,<br />

pasukan badan beruniform, dan<br />

sukan/permainan bagi murid tahap<br />

dua sekolah rendah dan semua murid sekolah<br />

menengah<br />

Menghantar penyertaan pasukan/<br />

Individu berpotensi ke pertandingan peringkat<br />

kebangsaan<br />

Penyertaan 100% murid<br />

Tahun 3 dan Tahap 2<br />

Sekolah rendah dan semua murid<br />

sekolah rendah dalam aktiviti<br />

koakademik sekolah.<br />

Penyertaan dan kemenangan<br />

tempat pertama, kedua dan ketiga<br />

(top 3) meningkat setiap tahun<br />

201<br />

6<br />

201<br />

7<br />

SASARAN<br />

201<br />

8<br />

201<br />

9<br />

202<br />

0<br />

30 35 40 45 50 55<br />

15 20 25 30 35 40<br />

MATLAMAT <strong>STRATEGIK</strong> 2: 5.2 Mengembangkan potensi murid ke peringkat yang lebih tinggi<br />

STRATEGI / OBJEKTTIF PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

Pengesanan bakat murid<br />

di peringkat rendah<br />

Menggilap bakat<br />

semulajadi murid dalam<br />

pelbagai jenis<br />

koakademik<br />

Melaksanakan Program<br />

Mengenalpasti Bakat (TID)<br />

dan Pencarian Bakat (Talent<br />

Scouting)<br />

Pelaksanaan Program<br />

Pembangunan bagi setiap<br />

jenis koakademik.<br />

Semua murid menyertai program ini<br />

Semua Jawatankuasa Pembangunan<br />

koakademik melaksanakan Program<br />

Pembangunan Koakademik masingmasing<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

50 55 60 65 70 75<br />

40 45 50 55 60 60<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 56

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!