21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Bimbingan Dan Kaunseling<br />

Penyelaras: Guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling/Kaunselor<br />

Pn Zalina bt Mat Zin<br />

Jawatankuasa Unit Kantin Sekolah<br />

Penyelaras<br />

Pn. Nik Mimi Latifah bt Nik Kasim<br />

11. Mendapatkan bantuan pihak polis sekiranya murid terlibat dalam kes jenayah.<br />

12. Membantu Guru Besar/ PK HEM dalam surat menyurat atau melalui telefon<br />

menghubungi ibu bapa /waris murid-murid yang bermasalah disiplin.<br />

13. Bertanggungjawab ke atas penghantaran data kes disiplin ke PPD/JPN.<br />

14. Bertanggungjawab ke atas disiplin sekolah supaya keadaan kondusif untuk P&P<br />

pada setiap masa.<br />

15. Bersama-sama bertanggungjawab dengan guru bertugas mingguan untuk<br />

mengawal disiplin murid semasa perhimpunan pagi dan semasa rehat.<br />

1. Memberi bimbingan dan kaunseling kepada murid-murid yang mempunyai<br />

masalah disiplin.<br />

2. Merancang dan melaksanakan program-program bimbingan, kaunseling dan<br />

motivasi untuk murid-murid sekolah ini.<br />

3. Mewujudkan, merekod.mengemaskini serta menyimpan profil murid-murid yang<br />

yang dikenalpasti bermasalah disiplin oleh badan disiplin sekolah.<br />

4. Membantu JK Pengawas dan Displin dalam mewujudkan suasana disiplin yang baik<br />

di sekolah ini.<br />

5. Bertanggungjawab memesan dan menyimpan buku stok serta bahan-bahan lain di<br />

bawah bimbingan dan kaunseling.<br />

6. Menubuhkan Kelab Pembimbing Rakan Sebaya dan bertanggungjawab ke atas<br />

pelaksanaannya.<br />

1. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian<br />

Pendidikan/Kesihatan.<br />

2. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan.<br />

3. Mengenal pasti jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual.<br />

4. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta<br />

menggunakan penyepit untuk mengambil makanan.<br />

5. Memastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih,kemas dan ceria.<br />

6.Memastikan kakitangan kantin sentiasa memakai tutup kepala, apron yang bersih<br />

dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan.<br />

7. Memastikan semua makanan ditutup dengan<br />

tudung saji/disimpan dalam bekas yang tertutup.<br />

8. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan.<br />

9. Memastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi.<br />

10.Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat dalam<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!