21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Unit Data Hem<br />

Penyelaras: Guru Data<br />

En.Mohd Rujmi B. Saphiaai<br />

Jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa Dan Guru<br />

(PIBG)<br />

Penyelaras: S/U PIBG<br />

Pn. Pauzani Bt Daud<br />

Jawatankuasa Unit Kelab Guru/Badan Ehsan<br />

Sekolah<br />

Penyelaras<br />

Pn. Zaleha Bt Zakaria (K)<br />

Jawatankuasa Guru Penyayang<br />

Penyelaras: Guru Bimbingan dan<br />

Kaunseling/Kaunselor<br />

Pn Zalinat bt Mat Zin<br />

1. Menyelia dan menyemak input data peribadi murid oleh guru kelas dalam sistem<br />

maklumat murid.(SMM dan APDM)<br />

2. Memastikan data dan maklumat murid sahih,lengkap, tepat dan dikemaskini tanpa<br />

kekeliruan dengan bantuan dan kerjasama semakan guru kelas.<br />

3. Menggabungkan semua data sistem maklumat murid dan menghantar SMM/APDM<br />

terkini kepada PPD/JPN pada masa yang ditetapkan.<br />

4. Menghadiri taklimat dan mesyuarat dari semasa ke semasa untuk mendapatkan<br />

maklum balas SMM/APDM terkini.<br />

5. Menyediakan data pelajar yang menerima KWAPM, RMTS, Program Susu Sekolah.<br />

6. Memastikan data enrolmen murid sentiasa dikemaskini<br />

1. Membantu dalam memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid<br />

2. Menambah sumber kewangan sekolah bagi menambah dan meningkatkan<br />

kemudahan sekolah.<br />

3. Meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan<br />

antara sekolah dengan masyarakat setempat.<br />

4. Mengeratkan hubungan antara sekolah, ibu bapa dan pelajar<br />

1. Merancang aktiviti- aktiviti berkaitan dengan kelab guru.<br />

2. Memungut yuran tahunan.<br />

3. Merancang aktiviti jamuan akhir tahun untuk kelab guru.<br />

5. Menguruskan cenderahati untuk kakitangan sekolah<br />

1. Merancang program-program berkaitan dengan tugas guru<br />

penyayang:<br />

1.1 Mengalu-alukan kehadiran murid<br />

1.2 Pelaksanaan Program Mentor Mentee<br />

1.3 Memberi penghargaan kepada murid<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 32

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!