21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Data Guru<br />

Penyelaras: Guru Data<br />

En Mohd Rujmi b Saphiaai<br />

Jawatankuasa SPKS MS ISO 9001:2008<br />

Penyelaras<br />

Pn Roslida bt Abdul Wahab<br />

-Mengemaskini dan menguruskan segala data sekolah melalui sistem pengurusan<br />

sekolah modul Pengurusan Sekolah/Pengurusan Guru/Pengurusan Murid<br />

-Memastikan sistem fail mengikut prosedur standard yang ditetapkan<br />

-Memastikan semua guru mengetahui SPKS ISO 9001-2008 dan mengamalkannya dalam<br />

tugasan seharian<br />

JK SKPM 2003/2010<br />

GB<br />

PKP<br />

PK Hem<br />

PK Ko<br />

- Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun<br />

-Menyediakan item-item yang diperlukan untuk pengisian data SKPM<br />

-Pengisian data diisi selepas keputusan mesyuarat dan tidak melewati tarikh tutup<br />

setiap tahun.<br />

JK Pemulihan/Linus/Protim<br />

Penyelaras<br />

Pn Robiah bt Yusoff<br />

-Memahami dasar kelas pemulihan, linus dan protim<br />

-Mesyuarat diadakan untuk menerima taklimat terkini berkaitan pemulihan, linus dan<br />

protim<br />

-Membuat perancangan untuk pemulihan, linus dan protim untuk tahun semasa<br />

-Membuat ujian diagnostic untuk menyaring pelajar yang memerlukan pemulihan<br />

-Membuat ujian diagostik linus dan protim mengikut jadual yang dikeluarkan pihak<br />

atasan<br />

- Membantu pelajar yang berkaitan menguasai asas pembelajaran dan berupaya<br />

mengikuti kelas aliran perdana<br />

-Menyediakan laporan sebagaimana yang dikehendaki pihak atasan<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!