21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Unit Kesihatan<br />

Penyelaras<br />

Pn Norzila bt Hussin<br />

Jawatankuasa Unit 3K<br />

Penyelaras<br />

Pn Roslida bt Abdul Wahab<br />

Memastikan pengusaha kantin mematuhi kehendak menu serta syarat selalu menjaga<br />

kebersihan kesegaran makanan murid.<br />

Mencatat berat dan tinggi murid di awal dan akhir tahun persekolahan.<br />

Mengawasi murid supaya makan sebelum sesi persekolahan bermula setiap hari.<br />

PSS<br />

1. Menerima dan merekod penerimaan dan pengeluaran susu mengikut jadual.<br />

2. Mengedarkan susu kepada muri-murid mengikut jadual.<br />

1. Bertanggungjawab mengumpul dan menguruskan buku dan kad kesihatan murid<br />

dengan kerjasama guru kelas.<br />

2. Mengenalpasti dan merekod murid-murid yang mempunyai masalah kesihatan<br />

seperti sawan, jantung berlubang, asma dan penyakit lain yang mudarat.<br />

3. Merancang dan melaksanakan program-program kesihatan seperti lawatan,<br />

ceramah atau pameran yang member faedah kepada murid-murid.<br />

4. Bekerjasama dengan petugas-petugas kesihatan apabila mereka datang untuk<br />

memberi faedah kepada murid-murid.<br />

5. Bekerjasama dengan petugas-petugas klinik gigi sekolah untuk memastikan muridmurid<br />

yang mempunyai tabiat kesihatan (oral hygine) yang baik.<br />

6. Peka kepada isu-isu kesihatan semasa dan memaklumkan kepada murid-murid<br />

tentang langkah-langkah mencegah penyakit/wabak dari semasa ke semasa.<br />

1. Membantu pihak sekolah mengawal dan mempertingkatkan kebersihan<br />

dan keceriaan sekolah dari masa ke semasa.<br />

2. Merancang berbagai-bagai program 3K peringkat sekolah dan menyediakan<br />

anggaran perbelanjaan keseluruhan.<br />

3. Menyediakan kertas cadangan projek atau aktiviti 3K (Rancangan Jangka Panjang<br />

dan Rancangan JangkaPendek)<br />

4. Melibatkan semua warga sekolah dalam aktiviti atau projek yang dijalankan.<br />

5. Membuat pemantauan pelaksanaan aktiviti atau projek 3K.<br />

6. Mengadakan program bersama antara sekolah dengan pihak luar seperti PIBG bagi<br />

mempertingkatkan mutu kebersihan sekolah.<br />

7. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan<br />

keceriaan.<br />

8. Bertanggungjawab ke atas pelaksanaan Konsep Sekolah Selamat.<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!