21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Kelab dan Persatuan<br />

Penyelaras<br />

Tuan Faizah bt Raja Daud<br />

Bahasa Melayu<br />

Pn. Zainah Bt Umar (K)<br />

Bahasa Inggeris<br />

Pn. Noor Bani Bt. Mohd Yusoff ( K )<br />

Sains & Matematik<br />

Pn.Hjh Norhayati Bt Wan Hussin ( K )<br />

Penghayatan Islam<br />

Pn. Siti Hawa bt Pekeri ( K )<br />

Kelab Doktor Muda<br />

Pn. Mahiran Bt. Hassan ( K )<br />

Kelab Rukun Negara<br />

Pn. Norezan Bt Ngah ( K )<br />

Kelab Buku Teks<br />

En. Chong Yeong Tsair ( K )<br />

Kelab Teknologi Maklumat dan<br />

Komunikasi<br />

En Muhammad Syahmin b Abd Aziz ( K )<br />

- Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/badan beruniform<br />

- Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat<br />

- Menyelaraskan aktiviti perjumpaan mingguan<br />

- Menyediakan borang kebenaran ibubapa/penjaga untuk pelajar menyertai<br />

Persatuan/kelab/badan beruniform<br />

- Memastikan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik<br />

- Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun<br />

pada tarikh yang ditetapkan<br />

- Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum<br />

- Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti :<br />

- borang penyertaan persatuan<br />

- borang senarai AJK dan ahli<br />

- buku laporan aktiviti<br />

- Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah<br />

- Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun<br />

pada tarikh yang ditetapkan<br />

- Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan Persatuan<br />

- Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah<br />

- Memastikan AJK menjalankan tugas mereka<br />

- Merancang aktiviti tahunan<br />

- Memastikan aktiviti berjalan mengikut Jadual yang ditetapkan<br />

- Merancang strategi untuk meningkatkan kecemerlangan Pasukan yang diurus<br />

- Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda diurus dengan baik<br />

- Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan<br />

- Mendaftarkan Pasukan Badan Beruniform/Kelab/Persatuan/Permainan<br />

- Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah, zon,<br />

daerah, negeri dan kebangsaan<br />

- Menandatangan Buku Kehadiran Pelajar<br />

- Menghadiri perjumpaan dan mesyuarat berkaitan dengan unit lain<br />

- Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya<br />

- Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan pada setiap akhir tahun<br />

- Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!