21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

6.3 KO-KURIKULUM<br />

JAWATANKUASA<br />

Jawatankuasa Induk Ko-Kurikulum<br />

Pengerusi<br />

En Abdullah b Hassan<br />

Naib Pengerusi I<br />

Pn Aigi a/p To Wen<br />

Naib Pengerusi II<br />

En Mazlan b Che Wahab<br />

Naib Pengerusi III<br />

En Mohd Shukri b Ahmad<br />

Setiausaha Ko-Kurikulum<br />

Pn Samihah bt Mohd Noor<br />

Setiausaha Sukan<br />

Pn Wan Azimah bt Wan Ahmad<br />

Penyelaras Sukan Permainan<br />

En Mohd Zaki b Malik<br />

Penyelaras Kelab & Persatuan<br />

Pn Tuan Faizah bt Raja Daud<br />

Penyelaras Unit Beruniform<br />

En Zariman b Daud<br />

Penyelaras Ko Akademik/Khas<br />

Pn Norezan bt Ngah<br />

FUNGSI<br />

Merancang aktiviti sekolah ( jangka panjang dan pendek )<br />

- Mengadakan mesyuarat sekurang-kurang 2 kali setahun<br />

- Menentukan peraturan kokurikulum sekolah<br />

- Menentukan takwim dan jadual aktiviti tahunan<br />

- Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam aktiviti kokurikulum<br />

daerah<br />

- Menentukan tarikh Kejohanan Olahraga , Merentas Desa , Hari<br />

Kokurikulum dll<br />

- Menilai aktiviti kokurikulum dan buat laporan tahunan<br />

- Membuat anggaran perbelanjaan dan peruntukan kewangan<br />

- Membuat pilihan dan pengiktirafan kepada guru dan pelajar dalam<br />

Kokurikulum<br />

- Memastikan semua kemudahan dan peralatan adalah selamat<br />

Menentukan objektif gerak kerja kokurikulum sekolah<br />

- Memilih dan melantik guru-guru dalam bidang kokurikulum<br />

- Memastikan setiap unit kokurikulum berjalan dengan lancer dan berkesan<br />

- Menyelesaikan masalah berbangkit dalam pengendalian aktiviti<br />

Kokurikulum<br />

- Menyelaras dengan pihak sekolah tentang peruntukan dan kewangan<br />

- Menerima kedudukan stok dan inventori peralatan kokurikulum<br />

- Menerima laporan pada akhir tahun tentang aktiviti kokurikulum<br />

- Memutuskan anugerah kecemerlangan kokurikulum<br />

Menyelaraskan semua aktiviti kokurikulum<br />

- Membantu mengagihkan tugas dan memilih guru dalam unit kokurikulum<br />

- Memilih dan mengagihkan pelajar dalam bidang kokurikulum<br />

- Memastikan kemudahan dan keselamatan pelaksanaan kokurikulum<br />

- Memastikan rekod dan data diselenggara dengan baik<br />

- Memastikan borang-borang dan rekod dikemaskini dan mencukupi<br />

- Mengadakan aktiviti tambahan kepada guru dan pelajar<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!