21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

MATLAMAT STRATEGI 2: 6.2 Memantapkan Pengurusan Organisasi yang Berkualiti<br />

STRATEGI /<br />

OBJEKTIF<br />

Memantapkan<br />

Pengurusan<br />

Fail dan Rekod<br />

Memantapkan<br />

Pengurusan<br />

surat<br />

menyurat<br />

Memantapkan<br />

sistem<br />

dokumentasi<br />

PELAN TINDAKAN INDIKATOR KEJAYAAN TOV<br />

Memastikan urusan Pembukaan Fail,<br />

Permohonan Pengeluaran dan<br />

Penyimpanan Fail dilaksanakan<br />

mengikut prosedur yang telah ditetapkan<br />

Memastikan urusan surat menyurat<br />

jabatan dibuat dengan lebih sistematik<br />

Semua surat yang diterima dicop,<br />

didaftarkan serta diedarkan pada hari<br />

yang sama<br />

Surat yang diterima dijawab dalam<br />

tempoh 3 hari dengan tindakan<br />

selanjutnya akan diambil dalam tempoh<br />

2 minggu mengikut sistem daftar surat<br />

(SDS)<br />

Menyelaras pengumpulan bahan<br />

dan menerbitkan laporan Jabatan<br />

Peratus (%) pelaksanaan sistem<br />

daftar dan selenggara mengikut<br />

prosedur<br />

Peratus (%) pelaksanaan sistem<br />

surat-menyurat mengikut standard<br />

kualiti yang ditetapkan<br />

Laporan Tahunan akan diterbitkan<br />

setahun sekali dalam mesyuarat<br />

akhir tahun<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

100 100 100 100 100 100<br />

80 85 90 95 100 100<br />

0 1 1 1 1 1<br />

MATLAMAT STRATEGI 3: 6.3 Menguruskan Kewangan dengan efisien, akauntabiliti dan integrity<br />

STRATEGI /<br />

OBJEKTIF<br />

Pengurusan<br />

Belanjawan<br />

Kewangan<br />

yang efisien<br />

PELAN TINDAKAN<br />

Menyediakan<br />

Anggaran Belanja<br />

Mengurus (ABM) bagi<br />

Jabatan dan sekolah<br />

INDIKATOR<br />

KEJAYAAN<br />

Menyiapkan Buku<br />

(ABM) disediakan<br />

dan dikeluarkan pada<br />

suku tahun pertama<br />

setiap tahun.<br />

TOV<br />

SASARAN<br />

2016 2017 2018 2019 2020<br />

1 1 1 1 1 1<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 59

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!