21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Jawatankuasa Rumah Sukan<br />

Setiausaha Sukan<br />

Pn. Wan Azimah Bt Wan Ahmad<br />

Penyelaras Sukan Dan Permainan<br />

En. Mohd Zaki B. Malik<br />

Rumah Merah<br />

Pn Nor Azami bt Abdullah ( K )<br />

Rumah Kuning<br />

En. Al Nawawi B. Hussain ( K )<br />

Rumah Biru<br />

Pn. Pauzani Bt. Daud ( K )<br />

Rumah Hijau<br />

Cik Azimah bt Hashim ( K )<br />

1. Meguruskan dan menyelia semua aktiviti sukan dan permainan serta olahraga yang melibatkan<br />

Rumah Sukan.<br />

2. Membimbing dan mengadakan mesyuarat Rumah Sukan.<br />

3. Membimbing AJK Rumah Sukan menjalankan Mesyuarat Agung AJK.<br />

i. Melantik AJK Induk Rumah Sukan.<br />

ii. Menyediakan minit mesyuarat Rumah Sukan.<br />

4. Menyediakan senarai tugas dan tanggungjawab AJK Rumah Sukan.<br />

5. Memastikan rumah sukannya mempunyai Fail Rumah Sukan yang dilengkapkan dengan<br />

maklumat dan perkara-perkara berikut:-.<br />

i. Carta Organisasi Rumah Sukan.<br />

ii. Senarai nama Guru Penasihat Rumah Sukan.<br />

iii. Senarai tugas dan tanggungjawab Guru Penasihat Rumah Sukan.<br />

iv. Perlembagaan Rumah Sukan.<br />

v. Senarai nama AJK Rumah Sukan (pelajar).<br />

vi. Senarai nama ahli rumah sukan (pelajar).<br />

vii. Senarai aktiviti tahunan Rumah Sukan.<br />

viii. Akaun kewangan (penerimaan, kutipan dan perbelanjaan wang yang lengkap dengan<br />

resitnya - sekiranya ada membuat kutipan wang).<br />

ix. Jadual latihan bagi semua aktiviti sukan dan olahraga.<br />

x. Jadual pertandingan bagi semua aktiviti sukan dan olahraga.<br />

xi. Senarai nama peserta yang didaftar dan menyertai kejohanan Merentas Desa, Kejohanan<br />

Olahraga dan sukan yang lengkap (bagi tujuan pemberian markah kokurikulum).<br />

xii. Senarai nama penerima hadiah sukan dan permainan bagi aktiviti yang diwakilinya.<br />

xiii. Keputusan Kejohanan Olahraga.<br />

6. Menyediakan nombor peserta seperti yang ditetapkan oleh Majlis Sukan Sekolah.<br />

7. Menggantikan nombor peserta yang hilang dengan menggunakan kain berwarna yang sama<br />

atau hampir sama dengan ton warna kain asalnya.<br />

8. Memastikan nombor peserta yang dibuat (diganti), ditulis dengan jelas (saiz lebih kurang sama<br />

dengan yang asal).<br />

9. Mendapatkan ganti rugi yang berpatutan daripada peserta yang menghilangkan nombor<br />

pesertanya.<br />

10. Jumlah wang yang boleh didenda berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh AJK<br />

Penyelaras Rumah Sukan (sila rujuk Penyelaras Rumah Sukan anda).<br />

11. Menguruskan penyediaan makanan dan minuman (sekiranya perlu) untuk peserta semasa<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!