21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Penyertaan<br />

setiap<br />

murid<br />

dalam<br />

sukan<br />

( 1M1S )<br />

Mempelbagaikan aktiviti<br />

kokurikulum mengikut<br />

keperluan, minat dan<br />

bakat murid<br />

Melaksanakan program<br />

sukan peringkat sekolah<br />

yang dapat melibatkan<br />

semua murid seperti<br />

- sukan tahunan<br />

- sukan tara<br />

- merentas desa<br />

- sukaneka<br />

- pelaksanaan bulan<br />

kecergasan<br />

- perlawanan antara<br />

rumah sukan<br />

- klinik sukan<br />

Pelaksanaan pelbagai<br />

aktiviti peringkat<br />

sekolah mengikut<br />

keperluan, minat dan<br />

bakat murid<br />

Kehadiran dan<br />

penglibatan murid<br />

dalam aktiviti sukan<br />

meningkat<br />

2 aktiviti<br />

koakademi<br />

k berjaya<br />

dijalankank<br />

an dalam<br />

setahun<br />

mengikut<br />

jadual yang<br />

melibatkan<br />

semua<br />

murid<br />

tahap 2<br />

3 aktiviti<br />

koakademik<br />

berjaya<br />

dijalankan<br />

dalam<br />

setahun<br />

mengikut<br />

jadual yang<br />

melibatkan<br />

semua<br />

murid<br />

tahap 2<br />

4 aktiviti<br />

koakademik<br />

berjaya<br />

dijalankan<br />

dalam<br />

setahun<br />

mengikut<br />

jadual yang<br />

melibatkan<br />

semua<br />

murid<br />

tahap 2<br />

5 aktiviti<br />

koakademik<br />

berjaya<br />

dijalankan<br />

dalam<br />

setahun<br />

mengikut<br />

jadual yang<br />

melibatkan<br />

semua<br />

murid<br />

tahap 2<br />

6 aktiviti<br />

koakademik<br />

berjaya<br />

dijalankan<br />

dalam<br />

setahun<br />

mengikut<br />

jadual yang<br />

melibatkan<br />

semua<br />

murid<br />

tahap 2<br />

7 aktiviti<br />

koakademik<br />

berjaya<br />

dijalankan<br />

dalam<br />

setahun<br />

mengikut<br />

jadual yang<br />

melibatkan<br />

semua<br />

murid<br />

tahap 2<br />

85% 88% 91% 94% 97% 100%<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 53

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!