21.10.2018 Views

PERANCANGAN STRATEGIK INDUK SEKOLAH

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PERANCANGAN</strong> <strong>STRATEGIK</strong> 2016-2020<br />

2016<br />

Penerapan nilai jihad dalam<br />

melaksanakan tugas untuk<br />

meningkatkan mutu<br />

prestasi kerja<br />

Mengukuhkan semangat<br />

kerja berpasukan melalui<br />

pembahagian tugas dan<br />

beban kerja yang adil dan<br />

saksama<br />

Memastikan hubungan baik<br />

pentadbir dan staf sentiasa<br />

berterusan walaupun sudah<br />

tidak berkhidmat di sekolah<br />

Menekankan nilai jihad dalam<br />

melaksanakan tugas melalui contoh<br />

teladan oleh para pentadbir<br />

Membuat analisa jawatan dan beban<br />

tugas kerja<br />

Membahagikan tugas secara adil dan<br />

melibatkan semua guru dan kakitangan<br />

dalam setiap program yang dijalankan<br />

Mengadakan majlis keraian bagi<br />

mengenang jasa dan sumbangan<br />

individu yang bersara/naik pangkat/<br />

bertukar<br />

Peratus bilangan guru<br />

mendapat penilaian SKT<br />

melebih 90%<br />

Penglibatan guru dalam<br />

setiap program yang<br />

dijalankan<br />

Peratus guru dan<br />

kakitangan<br />

bersara/bertukar /naik<br />

pangkat diraikan<br />

75 80 85 90 95 100<br />

75 80 85 90 95 100<br />

100 100 100 100 100 100<br />

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera SKSYP2 61

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!