Views
3 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Coop

Coop NKL har gått til anskaffelse av ny bedriftshytte, og det har videre blitt gjennomført flere sosiale og kulturelle arrangementer. Flere av medarbeiderne har deltatt på kurs og kompetanseutviklende program. Planarbeidet for å gjennomføre en ny arbeidsmiljøundersøkelse er startet. Sykefraværet har hatt en sterk nedgang de seneste år og nådde sitt laveste nivå i 2006 med et sykefravær på 1,3 prosent. Coop NKL har avtale med et medisinsk senter om bedriftshelsetjeneste for sine ansatte. Miljø Trygg mat, etisk handel og miljøvennlig drift av virksomheten blir stadig viktigere på grunn av de forpliktelsene Coop NKL har overfor samvirkelagene og deres medlemmer, samt den rollen Coop har og skal ha som forbrukereid organisasjon og som ansvarlig samfunnsaktør. Kravene på disse områdene skjerpes. Dette er en riktig og viktig utvikling, og et samlet Coop vil øke innsatsen på disse områdene i året som kommer. Coop NKLs miljøarbeid bygger på Nordisk verdikompass sitt punkt om omtanke. Det betyr at Coop skal vise omtanke for mennesker, dyr og miljø samt arbeide for en bærekraftig samfunnsutvikling. Coop i Norge har de senere årene hatt sterkt fokus på miljø. Dette har vært med på å begrense belastningen på miljøet fra organisasjonens totale virksomhet. Styret mener virksomheten i konsernet har avgrenset innvirkning på det ytre miljø. I tillegg har en i 2006 bidratt aktivt til at Coop i Norge satser på informasjon og økt bevissthet rundt helse og sunn mat i befolkningen. Med bakgrunn i Coop NKLs vedtekter ble det i 2006 opprettet tolv lokale ”Coop kulturkasser for ungdom”. 14 Årsberetning Coop 2006

For utfyllende informasjon om miljøarbeidet i Coop henvises det til årsmeldingen fra Coop Norden. Coop Solidaritetsfond Coop Solidaritetsfond er et fond for hjelp til selvhjelp i utviklingsland. Formålet er å samle inn og forvalte økonomiske midler som skal brukes til samvirketiltak i utviklingsområder. Tiltakene som støttes skal fremme sosial og økonomisk utvikling i respektive land. Prosjektene en har hatt gjennom NorCoop og Vi-skogen ble i 2006 avviklet, som tidligere varslet. En ny bistandsstrategi er vedtatt, og det ble høsten 2006 inngått avtale med Norsk Folkehjelp om fem ulike prosjekter i Asia, Afrika og Sør- Amerika. Styret i Coop Solidaritatesfond består av Elsa Nysveen, Anne Berg Behring og Aage M. Rinter. Et arbeid med å endre organiseringen og innsatsen innen bistand og humanitært arbeid er igangsatt. Kulturengasjement Coop NKL er hovedsponsor for Ungdommens Kulturmønstring (UKM). UKM engasjerer om lag 25.000 ungdommer mellom 13 og 19 år over hele landet, og mønstringene blir sett av opp mot ett hundre tusen. UKM har en desentralisert struktur som gjør at Coop NKLs sponsorat legger til rette for at samvirkelag meget vel kan utnytte og videreutvikle samarbeidet lokalt. Med bakgrunn i Coop NKLs vedtekter ble det i 2006 opprettet tolv lokale ”Coop kulturkasser for ungdom”. Disse er opprettet i kommuner der det var midler etter avviklilng av samvirkelag til gode. I hver kommune utgjør kulturkassen 200.000 kroner. Midler herfra skal deles ut som to stipend på 10.000 kroner årlig i ti år. Samvirkeloven Coop NKL har over lengre tid arbeidet for å få en samvirkelov i Norge. Regjeringen la rett før årsskiftet fram forslag til lov, et utkast Coop NKL har bidratt med innspill til og er fornøyd med. Det ventes at loven vil vedtas av Stortinget i løpet av våren 2007. En slik lov vil bidra til mer langsiktige rammevilkår og forhåpentligvis bedre forståelsen for og oppslutningen om samvirke som driftsform. Samvirkeutvalget har i forbindelse med loven hatt behov for ekstra kapasitet i sin sekretariatsfunksjon. Næringspolitisksjef i Coop NKL er frikjøpt 50 prosent til dette arbeidet. Økonomi og regnskap Forklaring til årsregnskapet Coop NKL konsern hadde i 2006 salgsinntekter på 21.212 millioner kroner. Dette er en økning på 2.535 millioner kroner i forhold til året før. Økningen skyldes delvis god omsetningsutvikling i norske Coop-butikker, men hovedårsaken er at flere varelinjer leveres gjennom Coop NKL. Regnskapet er belastet med 1,5 prosent bonus til samvirkelagene. Bonusen reduserer salgsinntektene med 172 millioner kroner. Bruttofortjenesten for Coop NKL for 2006 endte på 1.235 millioner kroner, opp fra 1.230 millioner kroner i 2005. Bruttofortjeneste målt i prosent ble redusert med 0,76 prosentpoeng fra 2005. Reduksjon i bruttofortjenestenivået skyldes i vesentlig grad at de fleste nye varer som leveres gjennom Coop NKL leveres direkte til butikk, i motsetning til via lager i Coop Norge. Det er en vesentlig lavere bruttofortjeneste på varer som går direkte enn varer som leveres via lager i Coop Norge. Av andre driftskostnader på 1.310 millioner kroner er 1.183 millioner kroner knyttet til kost-plussavtalen med Coop Norge. Kost-plusskostnadene representerer en økning på 12 millioner kroner i forhold til 2005. Økningen i driftskostnader fra kostplussavtalen med Coop Norge er klart lavere enn økningen i omsetningen gjennom Coop Norges lagre. Det er dermed en bedret effektivitet i Coop Norge i 2006 sammenlignet med 2005. Øvrige driftskostnader i Coop NKL utgjorde 163 millioner kroner i 2006. Det er en nedgang på 83 millioner kroner fra 2005. Nedgangen i kostnadene henger blant annet sammen Årsberetning Coop 2006 15

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Årsrapport 2007 (PDF) - Entra Eiendom
Årsberetning 2009 (last ned pdf) - Kruse Smith
Last ned årsmelding - Coop
Nr. 4. 2006 (PDF 11 MB) - Coop Norge
Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop
Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Fem smarte pastamiddager - Coop
Last ned PDF - Økokrim
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
+ Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Last ned PDF (1,04 Mb)
Last ned som PDF her - Offisersbladet
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune