Views
3 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Noter til

Noter til konsernregnskapet 20. EGENKAPITAL Konsern: Ansvarsinnskudd (mill. kr) 31.12.2006 31.12.2005 Ansvarsinnskudd 1.1. 698 700 Endring ansvarsinnskudd (1) (2) Ansvarsinnskudd 31.12. 697 698 Annen egenkapital: (mill. kr) 31.12.2006 31.12.2005 Annen egenkapital 1.1 1 299 947 Årsresultat 110 375 Justeringer egenkapitalmetoden - 5 Rente på ansvarskapital (21) (21) Omregningsdifferanser 11 (7) Annen egenkapital 31.12. 1 399 1 299 Minoritetsinteresser: (mill. kr) 2/31/2006 12/31/2005 Minoritetsinteresser 1.1. 4 14 Årets andel resultat 1 - Avgang minoritetsinteresser - (10) Minoritetsinteresse 31.12. under egenkapital 5 4 Total egenkapital 31.12. 2 101 2 001 40 Årsmelding Coop 2006

Noter til konsernregnskapet 20. EGENKAPITAL Morselskap: Endring i egenkapital (se note 14) (mill. kr) 31.12.2006 31.12.2005 Tilbakebetalt ansvarsinnskudd (1) (2) Omregningsdifferanser 11 (7) Justeringer egenkapitalmetoden - 6 Overføring av årsoverskudd: - Til felleseid ansvarskapital - - - Til reservefond 28 94 - Til (fra) utbyttefond/fri egenkapital 62 260 Endring i egenkapital 99 350 Egenkapital 1.1 1 997 1 647 Egenkapital 31.12 2 096 1 997 Egenkapitalen er sammensatt slik: (mill. kr) 31.12.2006 31.12.2005 Ansvarsinnskudd 697 698 Felleseid ansvarskapital 421 421 Reservefond 647 619 Annen bundet egenkapital 1 068 1 040 Fri egenkapital 331 259 Egenkapital 2 096 1 997 Årsmelding Coop 2006 41

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop
Fem smarte pastamiddager - Coop
Årsrapport 2007 (PDF) - Entra Eiendom
Årsberetning 2009 (last ned pdf) - Kruse Smith
Last ned årsmelding - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Last ned rapport - Petoro
Nr. 4. 2006 (PDF 11 MB) - Coop Norge
Last ned pdf - Institutt for samfunnsforskning
Fem smarte pastamiddager - Coop
Last ned PDF - Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Last ned som pdf - Universitetet i Oslo
Last ned PDF - Økokrim
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening