Views
4 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Noter til

Noter til konsernregnskapet 29. finansgruppen eiendom konsern Morselskap Resultatregnskap Proforma konsern 21 Driftsinntekter 89 21 Sum driftsinntekter 89 - Vareforbruk 50 6 Personalkostnader 9 1 Avskrivninger 2 4 Andre driftskostnader 8 11 Sum andre driftskostnader 69 8 Driftsresultat 20 32 Inntekt på investeringer i datterselskap og tilknyttede selskap 27 8 Finansielle poster 7 41 Sum finansposter 33 50 Ordinært resultat før skatt 53 5 Skattekostnad 8 45 Ordinært resultat 46 - Ekstraordinær inntekt 1 45 Årets resultat 47 - Minoritet 1 - Majoritet 46 Overføringer - Minoritetsinteresser 1 22 Avsatt til utbytte 22 24 Avsatt til annen egenkapital 24 45 Sum overføringer 47 48 Årsmelding Coop 2006

Noter til konsernregnskapet Morselskap Balanse Proforma konsern 92 Varige driftsmidler 191 171 Finansielle anleggsmidler 148 263 Sum anleggsmidler 340 - Varebeholdning 2 - Byggeprosjekt i egen regi 57 20 Kortsiktige fordringer 14 16 Bankinnskudd 41 36 Sum omløpsmidler 114 299 Sum eiendeler 453 147 Innskutt egenkapital 147 47 Opptjent egenkapital 47 0 Minoritetsinteresser 3 194 Sum egenkapital 197 3 Avsetning for forpliktelser 12 65 Langsiktig gjeld 160 37 Kortsiktig gjeld 85 105 Sum gjeld 257 299 Sum egenkapital og gjeld 453 FinansGruppen Eiendom har eierandeler i følgende selskap pr 31.12.2006: Møre Eiendom AS 00% Industriveien 7 AS 00% Nordvestlandet Eiendom AS 00% Storgata Brattvåg AS 00% Finansgruppen Prosjekt AS 75% Norsk Bransjesenter AS 34% Jessheim Utvikling AS 38% Åsane Nord AS 50% Raufoss Industripark AS 34% Suveren AS 38% Idamar Eiendom AS 50% Coop Gossen Eiendom AS 50% Nøsthaugen Eiendom AS 20% CooNoor Eiendom AS 76% Opera Eiendom AS Årsmelding Coop 2006 49

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF her (4,6mb) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Last ned årsrapport for 2009 her (pdf) - Beerenberg
Fem smarte pastamiddager - Coop
Nummer 6 - 2013 (PDF) - Coop
Last ned årsmelding - Coop
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned rapport - Petoro
last ned Pengevirke som pdf - Cultura Bank
Fem smarte pastamiddager - Coop
Last ned PDF - Økokrim
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned nummeret i pdf - Norsk senter for prosjektledelse - NTNU
Last ned rapporten som PDF-fil - Norsk Designråd
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Last ned PDF - Norsk Flygelederforening
Laste ned PDF - Evangelisk Orientmisjon