Views
3 years ago

Last ned PDF - Coop

Last ned PDF - Coop

Kontantstrøm Morselskap

Kontantstrøm Morselskap KONTANTSTRØMOPPSTILLING Konsern 2005 2006 Note mill. kr 2006 2005 370 119 Ordinært resultat før skattekostnad 122 366 21 - Resultat for avviklet selskap 2004 - 21 2 3 Betalt skatt 3 3 3 4 16 Ordinære avskrivninger/nedskrivninger 47 46 (106) (6) Gevinst ved avgang av driftsmidler (35) (113) - - Tap ved avgang av driftsmidler - 3 (6) - Gevinst ved avgang aksjer - (101) 31 25 Innbetalt utbytte 43 - (3) (2) Pensjoner (2) (3) (297) (85) 10 Endr.resultatandel datterselskap/tilknyttede selskap (79) (216) - - Omregningsdifferanse - - 14 58 Tilført fra årets virksomhet 99 6 (306) (126) Endring kundefordringer (132) (324) 72 104 Endring i andre omløpsmidler 15 (37) 271 495 Endring leverandørgjeld 493 267 (104) (120) Endring i andre tidsavgrensningsposter (116) (79) (53) 411 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 359 (167) (720) (284) Utbetalinger langsiktige fordringer (67) (251) 285 662 Innbetalinger langsiktige fordringer 133 163 150 6 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 139 207 (3) (5) Utbetalinger ved investering i varige driftsmidler (233) (257) 232 2 Innbetaling ved salg av aksjer og andeler 16 138 (250) - Utbetalinger ved investering i aksjer og andeler (61) (168) (306) 381 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (73) (168) - - Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 500 - - - Nedbetaling langsiktig gjeld (80) (5) (101) (191) Endring innskudd (191) (101) (2) (1) 20 Endring ansvarsinnskudd (1) (2) - - Endring minoritetsinteresser 1 (10) (14) (21) Betalt rente på ansvarskapital (21) (14) (117) (213) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 208 (132) (7) 11 Effekt av valutakursendringer 11 (7) (484) 590 Netto endring i likviditetsbeholdning 504 (474) 1 928 1 444 Likvide midler pr. 1.1. 1 640 2 114 1 444 2 034 Likvide midler pr. 31.12. 1) 2 144 1 640 (484) 590 Endring i likviditetsbeholdning 504 (474) 1) Likvide midler er sammensatt av Finansielle Investeringer og Bankinnskudd, kontanter o.l 22 Årsmelding Coop 2006

Noter til konsernregnskapet 1. Regnskapsprinsipper Generelt Konsernet Coop NKL består av selskap som driver handelsvirksomhet samt eiendomsdrift. Morselskap i konsernet er Coop NKL BA. Selskapene i konsernet fremgår av note 3. Coop NKL er en fellesorganisasjon for samvirkelagene i Norge. Coop NKL eies av de 162 samvirkelag som er Coop NKLs medlemmer. Et samvirkelag er et selskap hvor hvert medlems ansvar er begrenset til ansvarsinnskuddet og hvor selskapets overskudd fordeles på medlemmene i henhold til deres kjøp fra samvirkelaget (kjøpeutbytte). Coop NKL er et samvirkelag. Et samvirkelag har som formål å skaffe sine medlemmer hensiktsmessige varer til konkurransedyktige priser. Hvert samvirkelag har innbetalt ansvarsinnskudd til Coop NKL. 25 prosent av kjøpeutbyttet fra Coop NKL reinvesteres i økt ansvarsinnskudd. Dermed er det forskjell på det enkelte samvirkelags ansvarsinnskudd i Coop NKL. Ansvarsinnskuddet kan ikke omsettes. Dersom et medlem melder seg ut, blir ansvarsinnskuddet tilbakebetalt. Eierne har således ingen mulighet til gjennom salg å realisere de verdiene som egenkapitalen representerer. Utover den nominelle verdi har ansvarsinnskuddet kun verdi gjennom de fordeler som medlemskapet gir; kjøpeutbytte, medlemstilbud, rabatter, gode rentevilkår etc. For eierne av et børsnotert aksjeselskap er kursutviklingen viktig. For eierne av et samvirkelag finnes det ingen børskurs å forholde seg til. Samvirkelag kan ikke kjøpes. Dette er en naturlig konsekvens av at ansvarsinnskuddet ikke kan omsettes. Alle som er enige i lagets formål og vedtekter, har rett til å bli medlem mot å betale det fastsatte ansvarsinnskudd. Styret i Coop NKL har gitt retningslinjer for hvordan overskuddslikviditet i Coop NKL kan plasseres i verdipapirer og/ eller bankinnskudd. Iht Apportavtalen, inngått mellom partene som etablerte Coop Norden AB, benyttes ”kost pluss” – modellen. ”Kost pluss” - modellen innebærer at Coop NKL BA kjøper alle varer fra Coop Norge AS med et påslag på varekost med forhåndsavtalt margin. Videre kjøper Coop NKL BA alle tjenester som utføres i Coop Norge AS til kostpris med unntak av enkelte særskilte poster. Coop Norge AS avlegger sitt regnskap iht norske regnskapsprinsipper. Regnskapet er satt opp i henhold til de krav som følger av regnskapsloven med forskrifter, god regnskapsskikk og fastsatte regnskapsstandarder fra Norsk RegnskapsStiftelse, heretter benevnt NRS. Konsolideringsprinsipper Konsoliderte selskap Datterselskap er i konsernet definert som selskap der Coop NKL har bestemmende innflytelse ved å kontrollere mer enn 50 prosent av stemmene, direkte eller indirekte. Tilknyttede selskap er i konsernregnskapet definert som selskap der Coop NKL har betydelig innflytelse gjennom en eierandel på 20-50 prosent. Disse selskapene konsolideres etter egenkapitalmetoden. I selskapsregnskapet er investeringer i datterselskapet og tilknyttede selskap behandlet etter egenkapitalmetoden. Coop Norden AB benytter fra og med året 2005 IFRS ved utarbeidelse av årsregnskapet. I Coop NKL sitt regnskap er ikke eierandelen i Coop Norden omarbeidet til norske regnskapsprinsipper, da effekten av bruk av IFRS i regnskapet er vurdert som mindre vesentlig for Coop NKLs regnskap. Eliminering av aksjer i datterselskap I konsernregnskapet er datterselskap konsolidert etter oppkjøpsmetoden. Ved oppkjøp av selskap er differansen mellom kjøpesummen for aksjene og selskapets totale egenkapital henført til de av selskapets eiendeler eller forpliktelser som har mer-/mindreverdier. Mer-/mindreverdier behandles i NKLs regnskap iht selskapets øvrige vurderingsprinsipper. Eventuell Årsmelding Coop 2006 23

Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop
Last ned PDF - Coop