22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

haft nytta av juridiken?“ Och har JF-engagemanget<br />

gett dig några fördelar?”,<br />

undrar han. Redan under telefonintervjun<br />

inför tillsättningen, gavs jag<br />

tydliga indikationer på att mitt engagemang<br />

utanför studierna sågs som<br />

viktigt vid tillsättningen. När jag väl<br />

fått platsen, fick jag klart för mig att<br />

min handledare själv hade varit mycket<br />

aktiv i studentlivet (förvisso i fel<br />

studentstad) och att han tydligt såg<br />

mervärdet med ett sådant engagemang.<br />

Det gör jag också. Jag har i arbetet på<br />

ambassaden haft enormt stor glädje av<br />

mina lärdomar från de förtroendeuppdrag<br />

jag haft. Förutom mötesvanan<br />

och protokollföringen har vanan att arrangera<br />

större och mindre tillställningar<br />

kommit väl till pass, liksom representationsträningen<br />

jag fick under året<br />

som ordförande. Allra viktigast är dock<br />

Alexandra agerar internationell observatör under folkomröstningen<br />

om södra Sudans självständighet<br />

det driv studentengagemanget<br />

har gett<br />

mig; förmågan att ta<br />

initiativ och själv ro<br />

ett projekt i hamn.<br />

I det dagliga arbetet<br />

har jag förstås också<br />

haft stor nytta av det<br />

juridiska tankesättet<br />

som naglat sig fast<br />

under utbildningen.<br />

Då och då dök det<br />

dessutom upp rena<br />

juridiska problem<br />

att lösa och min<br />

största uppgift under praktikperioden<br />

var att författa ambassadens<br />

årliga rapport om de mänskliga<br />

rättigheterna i landet; där kom<br />

förstås utbildningen till stor nytta.<br />

Jag avslutar mitt facebook-chattande<br />

och går ut i Khartoum-hettan.<br />

På gatan<br />

hälsar alla med<br />

ett varmt leende.<br />

Tempot i Sudan<br />

är ett annat än i<br />

Sverige. Man strosar<br />

fram, gör sina<br />

arbetsuppgifter så<br />

fort värmen tillåter<br />

och man har alltid<br />

tid för att stanna<br />

upp och samtala<br />

med den man<br />

möter. Det finns en<br />

genuin medmänsklighet<br />

<strong>här</strong>, som<br />

Kamelrace i öknen<br />

REPORTAGE<br />

jag tror ibland försvinner i den svenska<br />

stressen. Vi har mycket att lära av<br />

den sudanesiska vänligheten. Jag känner<br />

att jag måste tillbaka till datorn för<br />

att förklara det viktigaste för min vän,<br />

som fortfarande är osäker på om han<br />

ska söka sig hit. Jag måste förklara att<br />

det är en chans han inte får missa. Väl<br />

<strong>här</strong> har jag nämligen insett att den allra<br />

viktigaste erfarenheten <strong>här</strong>ifrån inte<br />

kommer att vara hur jag på snitsigast<br />

sätt ska formulera en rapport, eller hur<br />

jag bäst minglar på en mottagning. Det<br />

mest vitala jag tar med mig från Sudan<br />

är vetskapen om att det finns så många<br />

olika sätt att leva för, och förhålla sig<br />

till, varandra. Min största utveckling<br />

har kommit av att hamna mitt i en<br />

kultur som så fundamentalt skiljer sig<br />

från den jag sedan tidigare är van vid<br />

– och inse att jag trivs minst lika bra<br />

<strong>här</strong>. Det är något alla borde få uppleva.<br />

Detta är APU<br />

APU står för Arbetsplatsanknutet utredningarbete och är en fördjupningskurs som kan sökas efter att man avslutat grundterminerna samt<br />

15hp fördjupning.Ansökan ska vara Studievägledningen tillhanda senast fyra veckor före praktikens början. Det är studenten själv som<br />

ansvarar för att hitta en praktikplats.<br />

Då kursen är studiemedelberättigad ska praktiken vara oavlönad. Allt annat än symbolisk ersättning är förbjuden. Grundprincipen för<br />

praktikplatsen är att det måste finnas tillräckligt mycket juridisk personal så att praktiken genomförs i en juridiskt präglad miljö. Det är ej<br />

studenten som ska tillföra den juridiska kompetensen på praktikplatsen.<br />

Kursen ska som utgångspunkt genomföras på heltid och omfatta minst 8 veckor för kursen APU 15hp och minst 18 veckor för kursen<br />

APU 30hp. För examination krävs en kursuppgift, beståendes av en cirka 15 sidor lång uppsats, ett intyg från praktikplatsen att praktiken<br />

är fullgjord samt att man lämnar in en utvärdering.<br />

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!