22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Frågan ställs ofta i BBC:s kassako<br />

”Top Gear” av programledarna,<br />

Clarkson, May och<br />

Hammond och inte sällan får<br />

de äta upp uttalandet. Det finns vissa<br />

risker med att vara kaxig. Samtidigt kan<br />

det finnas skäl att vara kaxig ibland, att<br />

helt enkelt våga sticka ut hakan även<br />

om man kan anta att man får igen.<br />

Ungefär samma sak sa jag när jag antog<br />

erbjudandet att bli ordförande i<br />

fakultetens Alumniförening Sällskapet<br />

Lundajurister; How hard could it<br />

be? När jag blev tillfrågad så blev jag<br />

lite överrumplad, inte helt beredd på<br />

frågan, men att svara ja krävde ett par<br />

överväganden. Men tanken som ledde<br />

fram till att acceptera var enkel; Alla<br />

kan ju inte säga nej! Men det är ju tyvärr<br />

det som är det vanliga - att säga<br />

nej - och att helst vårda sin egen tid,<br />

att sätta sina egna intressen först istället<br />

för att ibland tänka på kollektivet,<br />

vilket i det <strong>här</strong> fallet är fakulteten,<br />

studenterna och de som tidigare varit<br />

studenter. Detta synsätt är mycket vanligt<br />

på fakulteten när det gäller aktiviteter<br />

som går utanför ett 9-5 schema.<br />

Krönikans centrala fråga är; Behöver<br />

vi en alumniförening på fakulteten?<br />

Frågan är berättigad. När jag tillträdde<br />

som ordförande fanns ingen av universitetet<br />

styrd verksamhet när det<br />

gällde våra alumner. Personligen hade<br />

jag känslan av att detta var ett Amerikanskt<br />

fenomen man ville kopiera. Det<br />

går inte att komma ifrån att kopplingen<br />

mellan tidigare studenter och deras<br />

Alma Mater är tätare och hårdare i<br />

SÄLLSKAPET LUNDAJURISTER<br />

How hard<br />

could it be?<br />

Text: Lars-Göran Malmberg<br />

USA än i Sverige. Där betalar man för<br />

sin utbildning och <strong>här</strong> är den gratis, jaja<br />

jag känner till studielånen. Men viljan<br />

att betala tillbaka genom donationer<br />

till lärosätet genom det alumninät som<br />

finns vid universitet, ett nätverk som<br />

kanske betytt mycket för karriären, är<br />

typiskt sett amerikanskt. Lunds universitet<br />

följde dock upp den amerikanska<br />

trenden genom att inrätta ett Aluminnet<br />

för ett par år sedan, ett centralt<br />

nätverk för att komma i kontakt med<br />

tidigare studenter, via ”nätet”. Jag känner<br />

personligen en tveksamhet till den<br />

centrala ansatsen i Alumninet särskilt i<br />

förhållandet till Sällskapets verksamhet.<br />

Vilka olika roller i alumnipjäsen spelar<br />

vi egentligen? Det går heller inte att<br />

komma ifrån att de som ansluter sig till<br />

det centrala nätverket uppfattar detta<br />

som Sällskapet Lundajurister, vilket det<br />

inte är och i slutändan kommer att fråga<br />

sig varför ska vi vara med på två ställen?<br />

Räcker det inte med Alumninet?<br />

Svaret på den sista frågan är nej. Det<br />

räcker inte med Alumninet. Det är på<br />

fakultetens plan som det försiggår aktiviteter<br />

till förmån för medlemmarna<br />

i Sällskapet. Eller åtminstone skall försiggå<br />

aktiviteter för medlemmarna. Dilemmat<br />

är dels det som jag lyfte fram i<br />

de första raderna den egna fakultetens<br />

engagemang, dels att skapa och hinna<br />

med att utföra aktiviteter riktade till<br />

Sällskapets medlemmar. Inom juristsfären<br />

finns redan idag ett stort antal<br />

aktiviteter för att kompetensutveckla<br />

dagens jurister, domarakademin bland<br />

annat, så <strong>här</strong> finns ingen anledning att<br />

öka på utbudet. För ett par år sedan<br />

försökte Sällskapet starta en årligen<br />

återkommande ”Homecoming day”,<br />

förlagd till den lördag då JF håller vårbal.<br />

Detta för att ytterligare förstärka<br />

feststämningen. De fyra år som gått<br />

har attraherat en hel del av våra tidigare<br />

studenter. Det har kommit mellan<br />

70-90 personer varje år. Majoriteten<br />

av dessa är naturligtvis våra tidigare<br />

studenter. Däremot saknas fakulteten<br />

nästan helt! När man kommer till en<br />

”homecoming day” vill man träffa<br />

sina gamla studiekompisar, förståss,<br />

men kanske också de lärare som man<br />

så högt uppskattade. Men de är inte<br />

där. De är hemma och vårdar sin tid.<br />

Vi, som fakultet, behöver kontakten<br />

med våra studenter som lämnat oss.<br />

Vi behöver tillgång till det kontaktnät<br />

som de äldre har för att hjälpa<br />

våra nuvarande studenter in i dessa<br />

nätverk för deras egen framtid. Vi<br />

behöver visa våra studenter både<br />

de som läser nu och de som har läst<br />

hos oss att vi bryr oss om dem. Det<br />

krävs med andra ord aktivitet och det<br />

främst från oss som är på fakulteten,<br />

det behövs idéer och visioner om framtiden<br />

och engagemang. Sällskapets<br />

styrelse har aktiva och mycket engagerade<br />

medlemmar från yrkeslivet men<br />

knappast någon från fakulteten. Det<br />

är dags att det blir ändring på det nu.<br />

How hard could it be?<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!