22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Text: Charlotte Akej<br />

Legalbuzz lanserades i december 2010<br />

och blev snabbt en snackis inom den<br />

juridiska världen. Dissidenten fick en<br />

pratstund med en av de tre grundarna,<br />

juriststudenten Filip Solsjö.<br />

Inspirationen till Legalbuzz har<br />

grundarna hämtat från den engelska<br />

hemsidan Roll on Friday samt den<br />

amerikanska varianten About the law.<br />

Dessa hemsidor publicerar och offentliggör<br />

lönesättning och lönestrukturer<br />

på juridiska byråer i sina respektive<br />

länder.<br />

– Vi upplevde att det saknades en sådan<br />

sida i Sverige och ville därför<br />

skapa något liknande. Tidigare<br />

har vi uppgett att vi gjorde det<br />

för att höja lönenivån, detta<br />

var emellertid sekundärt. I<br />

första hand handlade det om<br />

att göra informationen tillgänglig<br />

för både studenter och<br />

praktiserande studenter, så att<br />

de kan göra bättre informerade<br />

val av karriär samt arbetsplats.<br />

Filip berättar att den stora<br />

överraskningen vid lanseringen<br />

av Legalbuzz varken var<br />

de svenska lönenivåerna eller byråernas<br />

bonussystem, utan istället det stora<br />

gensvaret – från såväl studenter och<br />

praktiserande jurister som de affärsjuridiska<br />

byråerna själva.<br />

– Vi hade verkligen inte räknat med det<br />

positiva gensvar vi fick från byråerna<br />

utan trodde att det skulle vara mer sura<br />

- what’s the fuss?<br />

miner. De har dock verkligen hjälpt till<br />

med att förbättra sidan, vilket gör den<br />

mycket bättre!<br />

Legalbuzz är i dagsläget ett ideellt<br />

projekt. Planen är att så småningom<br />

utveckla det till mer av en affärsverksamhet,<br />

detta kommer dock att ske<br />

varsamt. Det redaktionella innehållet<br />

ansvarar främst Filip för, tillsammans<br />

med två andra personer. En av dessa<br />

arbetar själv på en affärsjuridisk byrå<br />

och vill därför ej vara offentlig. I övrigt<br />

består redaktionen av juriststudenter.<br />

I framtiden funderar Legalbuzz<br />

på att utöka sin<br />

granskande verksamhet.<br />

– Vi vill såklart främst<br />

fokusera på juristtäta<br />

branscher, därför ligger<br />

domstolar och myndigheter<br />

närmast till hands.<br />

Det finns en viss begränsning<br />

i att börja närma<br />

sig mindre byråer, <strong>här</strong><br />

kan informationen vara<br />

mer känslig. Därför har<br />

vi valt att inledningsvis<br />

inrikta oss på granskning<br />

av de stora affärsjuridiska byråerna<br />

varpå följer större myndigheter.<br />

– Att granska kvaliteten på de svenska<br />

juristutbildningarna är också en idé vi<br />

har. Frågan är dock hur mycket material<br />

man kan få fram. Ett sätt är såklart<br />

att ta kontakt med byråer och att titta<br />

på deras anställningsstatistik. Frågan är<br />

Har man inget<br />

driv för affärsjuridik<br />

så ska<br />

man inte ägna<br />

sig åt det - oavsett<br />

vad man<br />

tjänar<br />

DISSIDENTEN<br />

ju också om vi på Legalbuzz är de bästa<br />

att göra just dessa utvärderingar.<br />

Någon risk för att informationen skulle<br />

stagnera tror han inte finns.<br />

– Informationen och därmed hemsidan<br />

kan bli hur omfattande som helst!<br />

Bland andra juristtäta branscher märks<br />

bland annat revisionsbyråerna, därefter<br />

har vi alla de stora bolagen som anlitar<br />

affärsjurister.<br />

På den avslutande frågan om varför<br />

det tidigare varit så tabubelagt att tala<br />

om vad man tjänar som affärsjurist har<br />

Filip två förklaringar.<br />

– Spekulerar man på ett större plan så<br />

är det nog den svenska mentaliteten<br />

som spelar in – man talar ej om vad<br />

man tjänar utan detta är någonting som<br />

man håller för sig själv.<br />

– Emellertid tror jag att ett av de största<br />

skälen till att många byråer väljer att<br />

ej tala öppet om sina löner är för att de<br />

ej vill att lönen ska vara ett motiv till<br />

varför man väljer att arbeta på en byrå.<br />

Jag kan sympatisera med detta. Trots<br />

allt så är det ju så att om man inte har<br />

något driv för affärsjuridik så ska man<br />

inte ägna sig åt det – oavsett hur mycket<br />

man tjänar.<br />

Fotnot: Legalbuzz söker ständigt efter<br />

nya medlemmar till redaktionen. Intresserade<br />

uppmanas att höra av sig till<br />

info@legalbuzz.se.<br />

35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!