22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

• Vill du läsa juridik i sommar?<br />

• Vill du vara student på Suffolk University Law School utan att behöva lämna<br />

Lund?<br />

• Vill du knyta viktiga kontakter inför framtiden?<br />

Under 12 års tid har Suffolk Law Summer Program givit amerikanska och svenska<br />

juridikstudenter möjligheten att studera tillsammans. Den 21 juni är det<br />

återigen dags att välkomna professorer och studenter från Boston till Lund.<br />

Under Suffolk Law Summer Program räknas alla medverkande som studenter<br />

vid Suffolk University Law School och förutom en oförglömlig sommar får du:<br />

• 4 amerikanska credits<br />

• Intyg från Suffolk University Law School<br />

• 15 svenska högskolepoäng<br />

• CSN<br />

• 2 intressanta föreläsningar per dag<br />

• Studiebesök, gästföreläsningar samt sociala aktiviteter<br />

• Möjlighet att knyta kontakt med studenter och professorer från USA<br />

Ansökan sker senast den 29 april 2011. För mer information vänligen besök receptionen<br />

på Juridicum eller www.jur.lu.se/SuffolkLawSummerProgram<br />

Vi ses i sommar!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!