22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bästa tänkbara start<br />

Som affärsjurist på Mannheimer Swartling har du alla möjligheter.<br />

Hos oss får du växa i en stark, djupt rotad företagskultur<br />

som bygger på byråns kärnvärden – kvalitet, affärsfokus<br />

och laganda.<br />

För oss är du som person lika viktig som dina meriter. Att<br />

du delar våra grundläggande värderingar är viktigt för oss,<br />

liksom ditt intresse och din fallenhet för affärsjuridik och<br />

konsultrollen. Redan från start antar du tillsammans med<br />

oss utmaningen att arbeta med komplexa och internationella<br />

uppdrag i näringslivets centrum. Vår marknadsledande position<br />

gör att vi kan satsa avsevärda resurser på såväl utbildning<br />

– exempelvis vad gäller affärsmannaskap, projektledning och<br />

för handlingsteknik – som introduktion och vidare specialisering<br />

inom byråns affärsjuridiska områden.<br />

Just nu rekryterar vi ett flertal nyexade jurister till våra Öre-<br />

sundskontor. Läs mer på www.mannheimerswartling.se/karriar<br />

eller kontakta kontakta Linda Wickman 040-698 59 23 för att<br />

få veta mer.<br />

välkommen till möjligheternas byrå!<br />

www.mannheimerswartling.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!