22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Globally minded.<br />

Vill du göra karriär på den ledande globala advokatbyrån i Norden? Såväl globalt<br />

som på den nordiska marknaden är vi regelbundet involverade i de största och<br />

mest komplexa juridiska uppdragen. En förutsättning för detta är vårt sätt att arbeta<br />

integrerat i gränsöverskridande team.<br />

Linklaters Stockholmskontor rekryterar just nu biträdande jurister inom ramen för<br />

vårt Junior Associate Program. Vi söker dig med mycket goda akademiska meriter.<br />

Notarietjänstgöring eller annan relevant arbetslivserfarenhet är meriterande men<br />

inte ett krav. Du har även ett genuint intresse för affärsjuridik tillsammans med ett<br />

utpräglat kommersiellt tänkande och klientfokus.<br />

Vi kan erbjuda dig mycket goda utvecklingsmöjligheter i en internationell och<br />

utmanande arbetsmiljö där du får arbeta tillsammans med skickliga och<br />

engagerade kollegor. Sista ansökningsdag är den 31 mars, läs mer om<br />

tjänsterna på vår hemsida www.linklaters.com/joinus<br />

Linklaters lämnar juridiska råd till världens ledande företag, finansiella institutioner och organisationer<br />

i deras mest komplexa transaktioner och affärer. Med 26 kontor i alla stora affärs- och finanscentra<br />

levererar Linklaters en unik service till klienter i Norden och över hela världen.<br />

linklaters.com/joinus

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!