22.09.2013 Views

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

här - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

16<br />

INTERVJU<br />

Odile Fallenius:<br />

“Tid tar det!”<br />

Text: Charlotte Akej<br />

För fem år sedan tog hon examen. 2010<br />

utsågs hon till ’Årets supertalang’ av<br />

Veckans Affärer. I januari 2012 tillträder<br />

hon fullt ut som delägare på en av<br />

Sveriges största affärsjuridiska byråer.<br />

Häremellan har hon även hunnit med<br />

att bli mamma. Dissidenten fick en<br />

pratstund med Sveriges yngsta kvinnliga<br />

delägare; Odile Fallenius.<br />

Odile Fallenius kommer ursprungligen<br />

från Kopparberg. När det var dags att<br />

studera föll valet på juridik.<br />

– Handels var min backup–plan. När jag<br />

sedan började plugga juridik så insåg jag<br />

emellertid att juristutbildningen gav en bra<br />

bas att stå på och att det fanns en möjlighet<br />

att jobba inom många olika sektorer.<br />

– Idag sysslar jag ju lite med både och,<br />

både business och kommersiellt tänk. För<br />

att vara en bra skatterättsjurist krävs att<br />

man förstår företagens verksamhet.<br />

Att det blev studier i Uppsala berodde<br />

främst på avståndet; Uppsala universitet<br />

låg betydligt närmre hem än den lundensiska<br />

motsvarigheten.<br />

– Jag ville dessutom studera i en riktig studentstad,<br />

därav att det blev Uppsala. Där<br />

hade man även fördelen av att det var nära<br />

till Stockholm.<br />

Det gamla ryktet om att det, sett till framtida<br />

karriärmöjligheter, enbart är Lund eller<br />

Uppsala som räknas när man läser juridik<br />

var något som även Odile hörde under utbildningen.<br />

Emellertid säger hon sig inte<br />

ha upplevt att detta skulle stämma, vare sig<br />

på sin gamla arbetsplats Linklaters eller på<br />

sitt nya jobb på Vinge.<br />

– Det är nog en överdrift. Kanske är det en<br />

fördom som ligger kvar sedan förr då det<br />

var mer traditionsbundet, man studerade<br />

juridik i antingen Lund eller Uppsala. Idag<br />

tror jag inte att det har någon stor betydelse<br />

alls faktiskt.<br />

Odile gick direkt från gymnasiet till juridikstudierna<br />

och fick även hon höra rykten<br />

om nackdelarna med att börja studera<br />

direkt.<br />

– Det var något som jag tänkte på väldigt<br />

mycket. Att börja läsa direkt blev emellertid<br />

ett naturligt steg då jag samtidigt flyttade<br />

hemifrån. Första tiden på utbildningen<br />

tänkte jag inte så mycket på mina studier.<br />

Istället koncentrerade jag mig på känslan<br />

av att plugga på ett universitet, hur det var<br />

att bo i en studentstad. Därför fungerade<br />

det bra för mig att börja plugga direkt.<br />

– Jag valde att istället ta ett studieuppehåll<br />

lite senare och var bland annat några vändor<br />

i Asien. Jag tror det är viktigt att man<br />

gör något förutom att bara studera, för<br />

mig passade det dock bättre att göra detta<br />

när jag kommit in en bit i utbildningen<br />

Vårt samtal glider in på hur pass viktigt det<br />

är att vara aktiv och ha intressen vid sidan<br />

av studierna. Odile var själv ej aktiv i varken<br />

kår eller nation under studenttiden utan<br />

prioriterade andra intressen. Fördelen med<br />

att vara engagerad tror hon är att det visar<br />

att man klarar av någonting förutom att<br />

studera, att man är socialt engagerad och<br />

att man tar sig fram.<br />

– Emellertid tror jag inte att ett kårengagemang<br />

är avgörande vid en arbetsintervju,<br />

där tittar man istället på personen i sin<br />

helhet, hur bra denne passar in i gruppen<br />

samt vad personen har för driv.<br />

– Ett ideellt engagemang är i sig bevis på<br />

att man har ett driv men jag tror inte att det<br />

ensamt är avgörande.<br />

Att det var skatterätt som skulle bli det stora<br />

intresset stod klart redan under grundutbildningen.<br />

Odile pekar även på betydelsen<br />

av att under fördjupningskurserna ha<br />

tillgång till duktiga och inspirerande lärare,<br />

vilket gjorde ämnet ännu roligare. På tal<br />

om vikten av val av fördjupningskurser<br />

menar Odile att det absolut viktigaste är<br />

att man väljer det man tycker är kul och<br />

har ett intresse av.<br />

– Fast det är klart att valet av fördjupningskurser<br />

är en indikation på att det finns ett<br />

intresse för ämnet vilket kan vara fördelaktigt<br />

vid en arbetsintervju. Kan man emellertid<br />

visa på annat sätt att det intresset<br />

finns är det emellertid klart att inga dörrar<br />

är stängda.<br />

Efter examen fick Odile erbjudande om en<br />

sex månader lång trainee–tjänst på Linklaters.<br />

– När jag tog examen så var det ganska<br />

svårt att få jobb och jag skickade iväg en<br />

massa ansökningar. Linklaters erbjudande<br />

kom därför väldigt lämpligt. Jag hade egentligen<br />

tänkt sitta ting efter min trainee–<br />

tjänst men då det var oväntat bra på Linklaters<br />

så valde jag att stanna kvar.<br />

Hur meriterande det faktiskt är att ha tingsmeritering<br />

i sitt cv är Odile kluven inför.<br />

– Vikten av tingsmeritering beror lite på<br />

vilket område inom juridiken man jobbar<br />

inom. Inom det område som jag arbetar är<br />

fördelen lika stor som för en person som<br />

arbetar med processrätt på en affärsjuridisk<br />

byrå.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!