Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

just.ee

Kohtumenetluse pikkus Euroopa Nõukogu liikmesriikides Euroopa ...

20. juuli 2000. aasta otsus kohtuasjas Caloc vs. Prantsusmaa: „asjaomastelkohtuasutustel oli kohustus üksikisiku kaebust, milles väideti, et politseiametnikud temasuhtes vägivalda tarvitasid, menetleda erilise hoolsusega“.Ühes Bulgaaria kohtuasjas, mis puudutas ebaseaduslikku politseivägivalda ja sellesttulenevat riigi vastutust tekkinud kahju eest, ütles Kohus, et „arvestades, et kaebaja jaoksoli kaalul midagi olulist, juhib Kohus tähelepanu, et see hagi puudutas kahjutasumaksmist politseivägivallaga tekitatud raskete vigastuste eest. Sellistes asjades nõutaksekohtuasutustelt erilist hoolsust“ (30. septembri 2004. aasta otsus kohtuasjas Krastanov vs.Bulgaaria, punkt 70).Kaebaja piiratud sissetulek ja raske rahaline olukord, mis tuleneb sellest, etsüüdistatavad on tema vara omastanud.10. oktoobri 2000. aasta otsuses kohtuasjas Dachar vs. Prantsusmaa, mis puudutaskriminaalsüüdistust ja kahjutasu nõuet ning milles need kaks menetlust kaheskohtuastmes kokku kestsid vastavalt 4 aastat ja 4 aastat ja 3 kuud, leidis Kohus, etarvestades, mis kaebaja jaoks kaalul oli, oleks asja pidanud menetlema nõuetekohasehoolsusega.Täitemäärusel rajanev nõue6. aprilli 2000. aasta otsus kohtuasjas Comingersoll SA vs. Portugal: „[…] menetluses,mis algatati täitemääruse alusel, mis juba oma olemuselt on asi, mida tuleb menetledakiiresti […]“. 17 aastat ja 6 kuud kestnud menetlus – rikkumine.Vt ka 4. detsembri 2003. aasta otsus kohtuasjas Frotal-Aluguer de Equipamentos SA vs.Portugal, mille menetlus kestis peaaegu 9 aastat (algas 1994. aasta novembris ja oliKohtu otsuse tegemise ajal veel pooleli; tegevusetus alates 2000. aastast kaebajavastutusel) – rikkumine.

More magazines by this user
Similar magazines