Views
5 months ago

WSiP Historia

148 Świat w drugiej

148 Świat w drugiej połowie XX wieku 1.Kraje którego rejonu uropy rozpoczy proces tworzenia wspólnot 2.Kiey o procesu integracji europejskiej oczyy awne kraje komunistyczne Na apel Schumana pozytywnie odpowiedziało sześć państw: RFN, Francja, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg. W 1951 r. w Paryżu podpisały traktat powołujący do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Wspólnota rozpoczęła działalność w 1952 r. Gdy ten eksperyment okazał się sukcesem, w 1957 r. te same państwa założyły Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), obejmującą swym zasięgiem także inne sektory gospodarki – przemysł motoryzacyjny, stoczniowy, rolnictwo, transport, handel. Powstała też Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euroatom), odpowiedzialna za rozwój energetyki jądrowej w Europie. Z czasem wspomniane instytucje zaczęto określać mianem Wspólnot Europejskich. Utworzono także Parlament Europejski, który bierze udział w tworzeniu europejskiego prawa. Celem działania Wspólnot była integracja polityczna i gospodarcza tworzących je państw. Pod wpływem integracji ukształtował się tzw. wspólny rynek – czyli obszar, na którym nie istniały bariery uniemożliwiające przepływ osób, usług i towarów. Zlikwidowano cła i ograniczenia w zatrudnieniu. Wspólnoty spełniły pokładane w nich nadzieje. Dzięki współpracy kraje członkowskie szybko się rozwijały gospodarczo, a poziom życia ich obywateli stale się podnosił. Powstanie Unii Europejskiej W wyniku pogłębiającej się współpracy Wspólnoty Europejskie przekształciły się w 1993 r. w Unię Europejską (UE). Większość krajów członkowskich zdecydowała się nawet przyjąć wspólną walutę − euro. Państwa Unii zachowują pełną suwerenność (niezależność). Muszą jednak spełniać standardy państwa demokratycznego i przestrzegać praw człowieka. W sferze polityki gospodarczej obowiązują przepisy ogólnoeuropejskie, uchwalane za zgodą wszystkich państw członkowskich. To warunek konieczny sprawnego funkcjonowania wspólnego rynku. W ramach Unii Europejskiej jej członkowie współpracują w dziedzinie polityki wewnętrznej i wymiaru sprawiedliwości oraz starają się wypracować wspólną politykę zagraniczną i obronną.

23. Proces integracji europejskiej 149 Obrady Parlamentu Europejskiego jego ska wchoziy pocztkowo elegacje parlamentów pastw czonkowskich r posowie, zwani euroeputowanymi, s wybierani w wyborach powszechnych i bezporenich, czyli przez wszystkich orosych obywateli pastw Posowie maj bowiem reprezentowa interesy spoeczestw krajów nalecych o Proces rozszerzania Unii Europejskiej W momencie powołania do życia w 1993 r. UE liczyła 12 państw. Stopniowo poszerzała się o nowe kraje, początkowo z Europy Zachodniej i Południowej. Po upadku komunizmu także państwa Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej zaczęły zgłaszać chęć wstąpienia do Unii, jednak proces dostosowywania ich gospodarki i prawa do standardów obowiązujących w Europie Zachodniej trwał kilkanaście lat. Dopiero w 2004 r. doszło do poszerzenia wspólnoty o dziesięć państw, w tym osiem mających za sobą okres komunistycznej dyktatury. Obecnie Unia Europejska liczy 28 państw. – organizacja Unia Europejska Fragment wstępu do traktatu z 1951 r. powołującego do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. ZWAŻYWSZY, że pokój świata można zapewnić jedynie przez twórcze wysiłki na miarę niebezpieczeństw, które mu zagrażają […]; PRZEKONANI, że dla zachowania stosunków pokojowych niezbędny jest wkład cywilizacyjny, jaki może wnieść Europa zorganizowana i żywotna […]; PRAGNĄC przyczynić się poprzez rozwijanie podstawowych gałęzi wytwórczości do podnoszenia poziomu życia i postępu dzieła pokoju […]; ZDECYDOWANI zastąpić historyczną rywalizację narodów połączeniem ich istotnych interesów; ustanowić – tworząc wspólnotę ekonomiczną, podstawę szerokiej i niezależnej jedności ludów od wieków rozdzielanych przez krwawe konflikty i założyć fundamenty instytucji zdolnych do kierowania odtąd ich wspólnym losem; PODJĘLI decyzje o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Na podstawie tekstu powiedz, dlaczego przywódcy