Views
1 week ago

WSiP Historia

6 1 Wojna obronna Polski

6 1 Wojna obronna Polski • Przypomnij system sojuszy II Rzeczypospolitej w przededniu wybuchu II wojny światowej. Nierówne potencjały militarne Na mocy układu monachijskiego III Rzesza przyłączyła Kraj Sudecki do swojego terytorium, następnie w marcu 1939 r. zajęła Czechy i Morawy. W tym samym miesiącu powstało proniemieckie państwo słowackie. Wszystkie te wydarzenia pogorszyły międzynarodowe położenie Polski. Przebieg granicy polsko -niemieckiej (patrz mapa na s. 10)dawał Hitlerowi możliwość zaatakowania Rzeczypospolitej od północy, zachodu, a także południa, za zgodą rządu Słowacji. Niekorzystną sytuację Polski pogarszał fakt, że III Rzesza dysponowała większym potencjałem militarnym niż II Rzeczpospolita. Niemcy miały dwukrotnie więcej ludności, lepiej rozwinięty przemysł, liczniejszą i bardziej zmodernizowaną armię oraz kilkakrotnie więcej nowoczesnych typów broni. Hitler od kilku lat przygotowywał się do zbrojnej konfrontacji, dlatego niemiecka gospodarka była nastawiona na produkcję wojenną. Na dodatek Niemcy, przez zawarcie porozumienia z ZSRS, zwanego paktem Ribbentrop–Mołotow, zapewniły sobie militarną i polityczną pomoc ze strony państwa Stalina. stanowiska pilota i tylnego strzelca syreny zamontowane po kauem – ich wycie wywoywao wyuch paniki i histerii wró atakowanych na ziemi, zwaszcza wró lunoci cywilnej skrzya w ksztacie litery – charakterystyczna cecha sztukasa iemiecki omowiec nurkujcy amolot okaa si aro skutecny w atakach na preciwnika poawionego osony powietrnej asyna aieraa o kg om NIEMCY POLSKA ZSRS tosunek si polskich, niemieckich i sowieckich we wreniu r • orównaj potencja militarny Polski, iemiec i

1. Wojna obronna Polski 7 Atak Niemiec na Polskę Nad ranem 1 września 1939 r. huk bomb spadających na Wieluń i odgłos wystrzałów oddanych z zacumowanego w gdańskim porcie niemieckiego pancernika Schleswig -Holstein [czytaj: szlezwig holsztain] w kierunku Westerplatte ogłosiły światu wybuch II wojny światowej. Niemiecka armia, bez wypowiedzenia wojny, przekroczyła polskie granice. Przez pierwsze trzy dni rozgrywała się tzw. bitwa graniczna. Plany niemieckie zakładały przebicie się przez Pomorze do Prus Wschodnich i zaatakowanie Warszawy od północy i zachodu. Na tych właśnie terenach doszło do najbardziej zaciekłych walk. W Borach Tucholskich niemieckiej przewadze uległa armia „Pomorze”. Cały czas broniły się bohaterska załoga Westerplatte oraz Gdynia i Hel. Zacięte boje toczyły się pod Mławą, gdzie przez trzy dni polskie jednostki powstrzymywały napór wroga. Drugie silne uderzenie wyszło ze Śląska. Wojska niemieckie przez Górny Śląsk parły na Kraków, Łódź i Warszawę. Pod Mokrą bohatersko walczyli polscy kawalerzyści, którzy przez dwa dni powstrzymywali atak niemieckiej dywizji pancernej. Pomimo heroicznego oporu polskich żołnierzy bitwa graniczna została przez Polskę przegrana, a jej armie znalazły się w odwrocie. Sojusznicy Polski przystępują do wojny Umowy sojusznicze zawarte przez Polskę z Francją i Wielką Brytanią gwarantowały naszemu państwu pomoc zachodnich aliantów w razie niemieckiego ataku. Na wieść o wybuchu wojny rządy zachodnich koalicjantów wystosowały do III Rzeszy noty dyplomatyczne z żądaniem zaprzestania działań wojennych przeciwko Polsce. Żądania te pozostały bez odpowiedzi, toteż 3 września 1939 r., zgodnie z wcześniejszymi Przemówienie Adolfa Hitlera do niemieckich dowódców w przeddzień napaści Niemiec na Polskę (fragment). Dżyngis-chan * kazał zabić miliony kobiet i mężczyzn, z własnej woli, z lekkim sercem. Historia widzi w nim tylko wielkiego budowniczego państwa […]. Ja posłałem moje oddziały z trupią główką ** na Wschód, wydawszy im rozkaz bezlitosnego zabijania mężczyzn, kobiet i dzieci należących do polskiej rasy lub mówiących polskim językiem. Tylko w ten sposób możemy zdobyć ten Lebensraum [przestrzeń życiową], którego tak potrzebujemy. sta si symolem ataku na Polsk y pierwszym polskim miastem zomarowanym przez iemców wrzenia r cierpiaa luno i zostay zurzone oiekty cywilne

Nowi Tropiciele Podręcznik Klasa 2 cześć 1