PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ast.dk

PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

6. Legalitetsvurderingen

6.1 Servicelovens § 28

6.1.1 Lovgrundlag

Det fremgår af servicelovens § 28, stk. 1, at kommunen yder dækning af nødvendige merudgifter

ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at

merudgifterne er en følge af den nedsatte funktionsevne.

Servicelovens § 28, stk. 2 og 3 indeholder regler om beregning og udbetaling af merudgiftsydelsen.

I Socialministeriets bekendtgørelse nr. 124 af 23. februar 1998 om merudgiftsydelse og hjælp til

dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 29 i lov om social service er der fastsat nærmere regler om

personkredsen i servicelovens § 28 og betingelser for at modtage merudgiftsydelsen.

6.1.2 Resultatet af legalitetsvurderingen

Ankestyrelsen har gennemgået de indsendte sager med henblik på at vurdere, hvorvidt de trufne

afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis.

I det følgende er der indledningsvis redegjort for undersøgelsens resultat fordelt på henholdsvis

kommunesager og nævnssager.

Med henblik på at illustrere de fundne resultater er der herefter i det efterfølgende (6.1.2.3 ff.) en

række afsnit hvor Ankestyrelsen ved hjælp af eksempler fra undersøgelsen har forsøgt at belyse,

hvilke dele af servicelovens § 28 der særligt har givet anledning til bemærkninger i Ankestyrelsens

gennemgang af sagerne. Kommune og nævnssager er kommenteret under et.

6.1.2.1 Kommunesager

Som tidligere anført er der truffet afgørelse om hjælp efter servicelovens § 28 i 51 sager. Af disse

afgørelser er Ankestyrelsen enig i resultatet af 11 sager og klart uenig i 2 sager – begge fra

Ringkøbing Amt. I de resterende 38 sager har Ankestyrelsen været i tvivl om afgørelsernes

rigtighed på det foreliggende grundlag.

6.1.2.2 Nævnssager

De sociale nævn har i 14 sager truffet afgørelse om hjælp efter servicelovens § 28. Af disse

afgørelser er Ankestyrelsen enig i resultatet i 12 sager. I de resterende 2 sager har Ankestyrelsen

været i tvivl om afgørelsernes rigtighed på det foreliggende grundlag.

6.1.2.3 Personkredsen i servicelovens § 28

Kommuner og nævn har ikke i nogen af de vurderede afgørelser været i tvivl om, hvorvidt barnet

var omfattet af personkredsen i § 28.

15

More magazines by this user
Similar magazines