PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ast.dk

PRAKSISUNDERSØGELSE Merudgifter og tabt ... - Ankestyrelsen

ansøger 2 ugers tabt arbejdsfortjeneste og ansatte samtidig en hjælper til barnet i dagplejen i 8

uger.

I afgørelsen refereret i eksempel 27 kombinerede kommunen således mulighederne for hjælp efter

henholdsvis servicelovens § 28 og servicelovens § 29.

I nogle sager var Ankestyrelsen umiddelbart noget i tvivl om, hvorvidt der var foretaget en

helhedsvurdering.

Eksempel 28: En kommune havde truffet afgørelse om ophør af hjælp til dækning af tabt

arbejdsfortjeneste med henvisning til at ansøgeren havde meddelt at hun var blevet arbejdsløs. Der

forelå ingen oplysninger om at kommunen havde ydet nogen form for rådgivning i forbindelse med

afgørelsen.

Ankestyrelsen finder umiddelbart, at kommunen burde have foretaget en vurdering af om der

eventuelt ville være mulighed for anden hjælp, idet moderen jo fortsat havde et handicappet barn.

Kommunen burde endvidere i forhold til arbejdsløshedssituationen have været opmærksom på

muligheden for at henvise til andre relevante myndigheder.

Eksempel 29: En kommune havde bevilget hjælp til dækning af merudgifter i form af en løbende

ydelse, som efter det oplyste syntes at være en fortsættelse af en tidligere udmålt merudgiftsydelse.

Der var tale om en sag, hvor Ankestyrelsen alene havde modtaget sagsakter vedrørende perioden

umiddelbart før afgørelsestidspunktet. Der forelå ingen oplysninger om eventuel øvrig hjælp.

Ankestyrelsen fandt det vanskeligt at tage stilling til, om kommunen havde foretaget den fornødne

helhedsvurdering.

I den langt overvejende del af nævnsafgørelserne havde nævnet ikke i deres afgørelse kommenteret

forhold vedrørende kommunernes helhedsvurdering. Ankestyrelsen fandt imidlertid også alene, at

dette burde være sket i ganske få sager.

Som eksempel på en sag hvor nævnet havde påtalt kommunens manglende helhedsvurdering kan

nævnes:

Eksempel 30: I en sag havde nævnet i en afgørelse om hjælp til tabt arbejdsfortjeneste, hvor nævnet

havde tiltrådt kommunens afgørelse, påtalt at kommunen ikke havde vejledt ansøger om at få

ændret forskudsregistreringen, da ansøger overgik til tabt arbejdsfortjeneste.

Som eksempel på tilfælde, hvor nævnet, efter Ankestyrelsens opfattelse, burde have påtalt

kommunens manglende helhedsvurdering kan nævnes:

Eksempel 31: I en sag havde nævnet tiltrådt kommunens afgørelse, hvorefter der ikke var grundlag

for at yde hjælp til dækning af merudgifter, idet ansøger ikke havde merudgifter, som oversteg

minimumsbeløbet i servicelovens § 28, stk. 2 og 3. Det fremgik imidlertid af sagen, at ansøger

senere samme år skulle deltage i et kursus. Kommunen syntes ikke at have taget højde for

kursusudgiften mv. i forbindelse med vurderingen af de samlede merudgifter. Det ville i den

forbindelse have været hensigtsmæssigt såfremt nævnet havde inddraget kurset i afgørelsen og

eventuelt givet en generel vejledning om at ansøger kunne rette henvendelse til kommunen såfremt

31

More magazines by this user
Similar magazines