Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Regionplantillæg nr. 186 med VVM-redegørelse for råstofindvinding i Siem og Hellum Skove

Indvinding af råstoffer i området vurderes ikke at have nævneværdig effekt

på områdets nitratfølsomhed. Det sand, grus og sten der afgraves

yder i forvejen næsten ingen beskyttelse. Nitrat stammer primært fra intensivt

dyrkede landbrugsarealer eller skovbrug. De efterbehandlede

arealer skal udlægges som ekstensivt dyrkede naturområder, hvorfor der

vil være en mindre potentiel forureningsrisiko. Risikoen for forurening af

grundvandet som følge af uheld vurderes som værende minimal. På de

efterbehandlede arealer må der ikke gødskes eller anvendes pesticider,

hvilket vil medvirke til sikring af grundvandsressourcen.

De vilkår, der stilles til støjniveauet i forbindelse med råstofindvinding, er

i overensstemmelse med ”Vejledning fra Miljøstyrelsen” nr. 5/1984, Ekstern

støj fra virksomheder, med supplerende vejledninger nr. 5/1993 og

3/1996.

Råstofindvindingen må ikke medføre støvgener uden for råstofområdet.

Støvflugt skal f.eks. forhindres ved vanding af området. Amtet har ikke

myndighed til at stille vilkår angående støvgener i forbindelse med transport

af råstoffer.

Da indvindingen i råstofgraven er afhængig af bygge- og anlægsarbejder,

kan produktionen i råstofgraven ikke begrænses til vinterhalvåret.

Amtet kan kun stille vilkår angående udkørsel fra råstofområdet og ikke

den videre transport.

Miljøministeren, i dette tilfælde Bruderupholm Statsskovdistrikt, kan dispensere

fra lov om skove § 11, når særlige grunde taler derfor, ligesom

denne også fastsætter en række vilkår for dispensationen, herunder erstatningsskovens

størrelse og beplantning.

Planlægningsområdet indeholder ingen biotoper, der er beskyttet efter

lov om naturbeskyttelse § 3, men indeholder dog 7 mindre kær, der

bortgraves. Dette medfører et tab af natur, men dette tab vurderes at blive

opvejet af efterbehandlingsplanen og plejeplanen for de 12 kær,

samt tørvemosen, uden for råstofområdet.

Skov- og Naturstyrelse udpeger habitat- og fuglebeskyttelses områder,

samt Natura2000-områder. Fredninger udlægges af et fredningsnævn.

Indstilling

Synspunkt noteret.

D13 Søren Gais Kjeldsen

Underskriftsindsamling – 15 underskrifter

Råstofindvinding i Siem og Hellum skove vil få meget store konsekvenser

for mennesker og trafik i området med støj og støv i en meget lang årrække.

Rold Skov har en væsentlig betydning for hele områdets kendetegn

i form af store uforstyrrede skov- og naturområder, der har stor

værdi for turismen. Det vil derfor være katastrofalt, hvis området fremover

bliver kendetegnet ved en stor, støjende og støvende grusgrav med

48 Teknik og Miljø

More magazines by this user
Similar magazines