Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Råstofindvinding i Siem og Hellum Skove Skørping ... - Naturstyrelsen

Lindenborg Gods/NCC Råstoffer A/S Siem og Hellum Skove 2005

4.2 Planlægning

Regionplanlægning

Regionplanens retningslinier for benyttelse og beskyttelse i det åbne land danner grundlag for amtets

administration af råstofloven.

De retningslinier, der specielt har betydning er:

5.1.7 Ændret arealanvendelse i andre områder

5.2.7 Miljøhensyn ved råstofudnyttelse

5.2.8 Råstofindvinding og drikkevandsinteresser

5.2.9 Regionale råstofinteresser

5.2.10 Råstofindvinding udenfor de regionale råstofområder.

5.3.5 Naturområder

5.3.5 Natura 2000 områder

5.3.6 Beskyttede naturarealer og landskaber

5.3.7 Økologiske forbindelser

5.3.8 Barrierer for dyre- og plantelivet

5.3.12 Særligt værdifulde landskaber

Drikkevandsbeskyttelse

I regionplanen skelnes mellem tre områder vedrørende drikkevandsbeskyttelse:

• Områder med særlige drikkevandsinteresser

• Områder med drikkevandsinteresser

• Områder med begrænsede drikkevandsinteresser

Derudover er indvindingsoplande til de almene vandværker vist i regionplanen.

Det ansøgte område er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. Der ligger ingen

indvindingsoplande i eller i nærheden af det ansøgte område.

Naturinteresser

Området er i regionplanen udpeget som naturområde og indgår i den økologiske forbindelse, der

sammenbinder Rold Skov med skov- og andre naturområder i hhv. Lille Vildmose og Lovnkær

Skov.

Fredningsplanen

Området er i fredningsplanen beliggende planlægningsområde i 17.3 Rold Skovs østlige del.

Det overordnende område er udpeget som ”særligt værdifuldt landskab” i amtets fredningsplan fra

1985.

Denne udpegning er bl.a. foretaget på baggrund af de særlige geologiske forhold i området. Særlig

tydeligt er et terrænspring på 10-20 meter, som træder markant frem øst for det ansøgte område.

Side 28 af 66